Rubriky
Nezařazené

Kontejnery na odpad musí splňovat technické parametry

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly kontejnerů na recyklované sklo a pojízdné popelnice. Inspektoři u 38 typů těchto výrobků monitorovali dodržování technických požadavků, včetně garantovaných akustických parametrů. Nedostatky zjistili u 23 typů kontejnerů. Ve většině případů se jednalo o nedostatky v ES Prohlášení o shodě nebo ve značení výrobků.

„Kontrolní akce prokázala, že většina hospodářských subjektů nemá povědomí o tom, že má být k výrobku přiloženo ES Prohlášení o shodě, nebo že má mít stanovené označení CE a piktogram s údajem o garantované hladině akustického výkonu. Kontrolní akce splnila svůj účel a mohla by být v budoucnu opakována,“ říká k výsledkům kontrolní akce ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Sběr odpadu v ČR probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou. Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce kontroly zaměřené na oblast kontejnerů na recyklované sklo a pojízdných kontejnerů na odpadky (pojízdné popelnice). Cílem bylo ověřit, zda výrobky splňují příslušné právní předpisy, jako například technické požadavky z hlediska emisí hluku, povinné značení výrobků, ES Prohlášení o shodě, technickou dokumentaci výrobků nebo příslušnou normu pro určování hladiny akustického výkonu.

ČOI provedla 32 kontrol u 28 distributorů, 3 poskytovatelů služeb a 1 výrobce, kteří dodávají příslušné kontejnery na tuzemský trh. Celkem zkontrolovala 38 typů výrobků. Nedostatky zjistila u 23 typů, kdy u některých produktů objevila více nedostatků současně. Ve 21 případech se jednalo o nedostatky v ES Prohlášení o shodě, které buď nebylo přiloženo k výrobku, bylo vydáno neoprávněně, nebo vykazovalo administrativní nedostatky.

Ve 14 případech se jednalo o nedostatky ve značení výrobků, kdy v 7 případech nebyl výrobek označen stanoveným označením CE a v 7 případech chyběl údaj o garantované hladině akustického výkonu. V 5 případech zjistila porušení zákona č. 634/1986 Sb., o ochraně spotřebitele, která se týkala informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, neseznámení spotřebitele s cenou zakoupených výrobků, chybějících informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo byl uveden nepravdivý údaj v případě vrácení peněz při odstoupení od kupní smlouvy. Nebezpečný výrobek zjištěn nebyl.

Česká obchodní inspekce za porušení výše uvedených ustanovení uložila 15 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 38 000 Kč a 7 pokut příkazem ve správním řízení v celkové hodnotě 35 000 Kč.

Příslušné právní předpisy a vysvětlivky:

  • Prohlášení o shodě, CE – prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh. Výrobce vydává EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává EU prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU. Kromě vystavení prohlášení o shodě je také požadováno označit výrobek značkou CE, popř. značkou CE s uvedením čísla notifikované osoby, která posouzení shody provedla – u vybraných nařízení vlády.
  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, stanovené nařízením vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, v platném znění (směrnice 2000/14/ES, 2005/88/ES).
  • ČSN EN ISO 3744:2011 Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou. Uvedená norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3744:2010 harmonizované pouze ke strojní směrnici 2006/42/ES. Jedná se o základní normu pro měření vyzařovaného hluku. Tato norma je platná, nikoliv závazná.

    Foto: samosebou.cz
    Zdroj:
Rubriky
Nezařazené

Kvůli dvojímu zdanění recyklace platíme stovky milionů ročně navíc

Recyklaci má stát podporovat, namísto toho je dvakrát daněna. Proto Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) a Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) společně podporují pozměňovací návrh, kterým se tento týden bude zabývat Poslanecká Sněmovna.

Poslanec Jan Řehounek (ANO) v něm navrhuje, aby poskytování služeb nakládání s komunálním odpadem obcemi bylo zařazeno mezi činnosti, na něž se uplatňuje DPH. Dosud tomu tak není, čímž dochází k nelogickému znevýhodnění obcí a navíc ke zbytečnému navýšení cen výrobků. „Zatímco trendem jsou daňové úlevy na podporu recyklace, v tomto případě se recyklace a třídění naopak daní dvakrát, upozorňuje Miloš Kužvart, výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství, z.s.

My tento problém řešíme již řadu let s Ministerstvem financí. Paní ministryní Schillerovou bylo přislíbeno, že dvojí zdanění bude odstraněno, ale dosud se tak nestalo. Bylo by vhodné tak učinit nyní, ještě před tím, než vstotřupí v platnost nová odpadová legislativa, která ještě navyšuje požadavky na třídění a recyklaci, a tedy bude zvyšovat i jejich ekonomické náklady“, dodává místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal.

Současně by přijetím tohoto pozměňovacího návrhu byl vyřešen jiný problém, a to zapojování drobných živnostníků do odpadového systému obcí. Města a obce jsou schopny nabídnout živnostníkům snadné a administrativně jednoduché řešení jejich odpadů, včetně zajištění recyklace, ale bohužel jim nemohou umožnit odpočet DPH, na který z podstaty své činnosti živnostníci mají právo. Jednalo by se tedy i o podporu drobného podnikání.

Zatímco ve většině států EU je třídění odpadu a rozšířená odpovědnost výrobců za recyklaci odpadu z výrobků či jejich obalů podporována nastavením minimálního zdanění, v České republice naopak dochází k dvojímu zdanění těchto činností.

Obce samotné si na vstupu nemohou odpočítat DPH, které uplatňují svozové firmy při poskytování služeb. Protože, v druhém kroku, rozšířená odpovědnost výrobce, tedy povinnost výrobce zajistit spotřebiteli možnost (službu) vytřídění odpadu a jeho předání k recyklaci, není od DPH osvobozena, musí výrobci na tuto službu uplatnit DPH znovu. Spotřebitel při nákupu výrobku pak zaplatí DPH z recyklace odpadu dvakrát.

Uvedený daňově environmentální paradox by jednoznačně vyřešil pozměňovací návrh poslance Řehounka. Pokud bude přijat, českým obcím přinese zlepšení hospodaření a ulehčení peněženkám spotřebitelů. Současně by tento návrh v konkurenci zrovnoprávnil služby poskytované obcemi, tedy komunální služby, a služby poskytované soukromými subjekty, což je z hlediska EU žádoucí stav.

Foto: vectorstock
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Město přestane uklízet harampádí od popelnic. Věří, že tím lidi polepší

Roudnice nad Labem spouští nezvyklý pokus. Městské služby nebudou tři týdny odvážet odpad z nedovolených skládek, ale ani od kontejnerů na sídlištích. Radnice věří, že lidé přestanou brát odvoz a úklid nepořádku pracovníky technických služeb jako samozřejmost.

Lidé často u popelnic odkládají domácí přístroje, spotřebiče i nábytek. To vše patří správně do sběrného dvora. Odvoz a úklid vzniklého nepořádku mnozí stále považují za samozřejmou službu od města, za níž se nemusí platit.

Radnice chce ponecháním hromad harampádí na místě obyvatele přimět, aby začali dodržovat nastavená pravidla. Špatně odložený odpad nebude odvážet až do 28. listopadu. „Je nemyslitelné, aby muselo nákladní auto i nadále třikrát do týdne  odklízet odpad, který každý slušný občan odváží do sběrného dvora,“ říká místostarosta Roudnice nad Labem Jiří Řezníček (ANO).

Radnice obyvatele na tento problém upozorňuje už dlouho. Teď doufá, že díky tomuto radikálnímu řešení lidi přiměje k zodpovědnějšímu chování. „Opakovaná upozornění ani postihy nepomohly. Doufám, že teď už všichni pochopí, jak se mají chovat,“ dodal Řezníček. Ve městě je sběrný dvůr Hostěraz. Jen za letošek tam evidují přes sedm tisíc návštěv a uložení 1 500 tun odpadu. Lidem, kteří tam nemohou odpad dovézt sami, nabízí městské služby odvoz malými nákladními vozy.

„Při přesunu běžného materiálu s nakládkou nepřesahující 15 minut by neměli lidé zaplatit více než 500 korun,“ upozorňuje místostarosta. Odpady ze stavební činnosti jako lepenku, sádrokarton či skelnou vatu dvůr nebere, za úplatu ho však lze předat na skládky Ladeo v Lukavci nebo Sono Plus v Želechovicích. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/odpad-popelnice-roudnice-neporadek.A201106_140007_usti-zpravy_mendl

Foto: český rozhlas server

Rubriky
Nezařazené

Solvolýza je v nakládání s odpady zatím přehlíženým procesem

S tím, jak se čím dál tím více přetřásá potřeba plnění recyklačních cílů a s ním spojené téma chemické recyklace, se skloňují zejména pojmy plazmového zplyňování nebo pyrolýzy odpadů. Málokdo už ale hovoří o dalším možném způsobu, díky kterému by bylo možné, aby takové množství odpadů nekončilo na skládce: o procesu rozpouštění odpadů – solvolýze.

Solvolýza je proces, ve kterém jsou zregenerovány vstupní polymery z materiálů, které mechanickým procesem recyklovat nelze. Myšleny jsou tím především vícekomponentní materiály, zejména ty s podílem polypropylenu, polyetylenu, polyamidu a polyesteru, které jsou používané v hygienickém, potravinářském, automobilovém, nebo stavebním průmyslu.

Pro tyto materiály nelze v současné době, kromě spalování či energetického využití, najít jinou formu využití, pakliže se chceme vyhnout skládkování. „Jedná se o všechny obaly od sušenek a jiné obaly, které jsou z hygienických důvodů vyráběny jako vícevrstvé. Nelze je mechanicky zrecyklovat, takže končí na skládce, nebo jsou v lepším případě energeticky využity. Pomocí solvolýzy nebo jiných metod chemické recyklace je recyklovat umíme, ale netýká se to jen těchto obalů,“ vysvětluje Jaroslav Suchý ze Svazu chemického průmyslu ČR.

Foto: podnikatel.cz
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Výbor IMCO požaduje snadnější opravitelnost výrobků

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) Evropského parlamentu přijal usnesení, ve němž vyzývá Komisi, aby vytvořila návrh, který zajišťuje právo na opravitelnost výrobků.

Dostupnější a systematičtější možnost opravy rozbitých výrobků přispěje podle europoslanců také k plnění cílů EU v oblasti udržitelnosti. Kromě toho by podle výboru IMCO měla Komise zvážit označování výrobků na základě jejich výdrže, např. prostřednictvím informací informací na obalech nebo zakázání úmyslného zastarávání výrobků, kdy je jejich životnost záměrně zkracována. Parlament by měl o usnesení hlasovat na plénu v listopadu.

Foto: euractiv
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Stromy u domů i v krajině. Dotační program na výsadbu stromů se rozšiřuje

Rok od vyhlášení programu na podporu komunitní výsadby stromů přistupuje Státní fond životního prostředí ČR k opětovnému rozšíření programu. Od 20. října je možné získat příspěvek až čtvrt milionu korun na výsadbu listnatých stromů nejen v zastavěných částech obcí, ale také ve volné krajině (v extravilánech obcí).

Prostředky z dotační výzvy 9/2019 pomáhají dobrovolníkům osadit listnatými stromy veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Z programu je financována výsadba listnáčů také v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů.

Od října mohou být dotované výsadby opět situovány i mimo intravilán obce, do volné krajiny kromě lesa, tak jako tomu bylo již v roce 2019. Výsadby v nezastavěných částech měst a obcí může dotační program ale podpořit pouze v období, kdy nebude probíhat příjem žádostí v Programu péče o krajinu (PPK) nebo programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK).

Dotační program na výsadby stromů se od svého vyhlášení v říjnu 2019 těší nebývalému zájmu. Na Státní fond životního prostředí ČR se již obrátilo na 750 zájemců s žádostí o částku dosahující 130 milionů korun, což představuje téměř dvě třetiny z vyhrazených peněz.

Za atraktivitou programu stojí především nenáročná administrace i zajímavá výše dotace, která může dosáhnout až čtvrt milionu korun. Částka přitom pokryje až 100 % výdajů na pořízení sazenic, ochranu i následnou péči o nové stromy.

Foto: spantik
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Neodhazujte použité roušky na ulici, prosí Pražské služby

Pravidla pro nošení ochranných pomůcek zná každý. Nad postupem při správné likvidaci někteří tápou. Likvidace roušek, respirátorů a rukavic vyžaduje dávku opatrnosti a ohleduplnosti. Za žádných okolností by tyto pomůcky neměly končit pohozené v ulicích, na parkovištích ani v parcích, protože představují zdravotní riziko. Podle Pražských služeb je nejbezpečnější ochranné pomůcky hodit do popelnice či do koše na směsný komunální odpad.

Ideálně by v nádobě měly končit zabalené do mikrotenového sáčku. Odtud putují přímo do kotlů malešického zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO. Spalování kontaminovaného odpadu za vysokých teplot je za stávající epidemiologické situace nejlepším řešením. Malešické kotle spalují odpad při teplotách okolo 1100 až 1200 stupňů celsia,“ říká tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Evropské sdružení zařízení na energetické využívání odpadů CEWEP uvádí: Spalování odpadu za vysokých teplot bezpečně ničí viry a další patogeny. Benefitem je, že celý proces – vyklopení odpadu do bunkru, následné naložení jeřáby na dopravníky směřující do kotlů – se děje bez přímého lidského kontaktu s kontaminovaným odpadem.

Největší pražská svozová společnost potvrzuje, že její pracovníci se s pohozenými rouškami potkávají častěji. „Zatím nejde o záplavu, kterou jsme mohli vidět na fotografiích z některých světových metropolí, nicméně určitý nárůst vidět je,“ pokračuje Radim Mana a dodává: „Za žádných okolností se použité ochranné pomůcky nesnažte třídit.“

Podle náměstka primátora Petra Hlubučka je klíčové, aby do kontaktu s použitými ochrannými pomůckami nepřišli pracovníci svozových společností ani další lidé. „Za daných okolností je opatrnost a ohleduplnost na místě. Praha má výhodu, že disponuje kvalitním zařízením na energetické využití odpadu, které je schopné fungovat a plnit svou klíčovou roli za dané pandemické situace i přes probíhající rekonstrukci,“ uzavírá Hlubuček.

Upozornění!

Apelujeme na Pražany, aby odpad odkládaly do nádob či kontejnerů v řádně zavázaných plastových pytlích. Pomáháte chránit zdraví našich popelářů i Vaše.

Pokud běžná domácnost, tj. bez karantény a nákazy vyhazuje ochranné pomůcky, tak je vhodné je ještě umístit do plastového sáčku a ten pak následně vložit do pytle, který je vyhozen do odpadové nádoby.

Domácnosti v karanténě či s potvrzenou nákazou se musí chovat ještě obezřetněji. Je nutné používat plastové pytle s tloušťkou stěny minimálně 0,2 mm nebo používat dva pytle, přičemž ten vnější je nutné ošetřit desinfekci. Pro tyto dva typy domácnosti platí, že nesmí třídit opad.

Pro všechny platí doporučení si řádně umývat ruce či je ošetřit desinfekcí, a to před i po manipulaci s odpadem. Nikdy nenechávejte pytle s odpadem mimo sběrné nádoby.

Foto: greenpeace.org
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Čáslav versus AVE CZ: Reakce na rozsudek NSS

Dne 7. 10. 2020 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek týkající se požadavků na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů města Čáslavi.

Na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zareagovala ve své tiskové zprávě společnost AVE CZ a označila jej za průlomový. Dle AVE CZ rozhodnutí potvrzuje neoprávněnost požadavků města Čáslavi na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů.

Ukázalo se tak, že hlavní argument města Čáslav a následně správních orgánů, totiž že odpady nelze údajně v první fázi provozu skládky využívat, není pravdivý,“ uvedl jednatel společnosti AVE CZ Roman Mužík. AVE CZ usuzuje, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu „potvrzuje neoprávněnost požadavků na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů, o které nyní usilují některé obce“.

Město Čáslav k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a k reakci společnosti AVE CZ vydalo následující stanovisko:

Citovaný rozsudek neřeší oprávněnost či neoprávněnost zpětného doměřování poplatků za uložení odpadu. Město Čáslav není účastníkem tohoto řízení. Závěry, které AVE CZ vyvozuje z rozsudku Nejvyššího správního soudu směrem k uplatněným nárokům města Čáslavi ve správních řízeních o doměření poplatků za ukládání odpadů, považuje město Čáslav za účelovou argumentaci AVE CZ před projednáváním novely zákona o odpadech v Senátu Parlamentu České republiky a před rozhodováním ve správních řízeních, která příslušné správní orgány vedou.

Foto: bagry.cz
Zdroj: