Rubriky
AKTUALITY

51. Kongres Sdružení komunálních služeb ve Špindlerově Mlýně

Hotel Harmony Club Špindlerův Mlýn byl ve dnech 23.-25.11.2016 hostitelským místem 51. Kongresu Sdružení komunálních služeb..

Po předchozím výročním setkání SKS na Valeči jsme připravili v pracovní části Kongresu velmi aktuální téma a to ,, Zadávání veřejných zakázek In- House,,. Vstupní přednáška Ing. Blažka obohacená diskusními dotazy členů SKS jistě přispěla k orientaci účastníků v dané problematice. Ostatně v plénu se vyskytl názor, že bychom toto zajímavé téma měli na některém z příštích setkání opakovaně diskutovat .

Na odpolední prezentaci vystavovatelů komunální techniky v interieru i venkovní ploše hotelu se představilo cca 50 firem v čele s sponzorující firmou Moram s.r.o. a Asseco a.s. Praha. V dalším, již oddychovém večerním programu zahrála na dobrou náladu Varmužova cimbálovka a následně k tanci DJ Packan. Před pátečním rozjezdem do našich působišť pro nás připravilo vedení hotelu prohlídku sklepních pater budovy. Součástí stavby hotelu byl totiž protiatomový kryt pro bývalé vládní představitele, který je dnes upraven na muzeum s dobovým interiérem.

 Ing. Matucha Josef
Asistent předsedy SKS   

Rubriky
AKTUALITY

Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“

Společnost Technické služby Tábor s.r.o. se v letošním roce zúčastnila druhého ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“.

Cena je vyhlášena Radou Kvality ČR s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit.

V kategorii pro malé a střední podniky je důraz kladen na regionální aspekty a dopady společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Samostatně se hodnotí oblasti (Regionální odpovědnost, Lidská práva a pracovní podmínky, Ekologie, Protikorupční opatření a Doplňkové informace), které pokrývají různé oblasti společenské odpovědnosti. Hodnocení je navrženo tak, aby i podnik, který CSR (Corporate Social Responsibility) ve své strategii prozatím neidentifikuje, pomohl zjistit svou pozici v rámci CSR a zhodnotit stávající aktivity. Hodnotí se, jaké činnosti podniky plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích.

V rámci celorepublikového hodnocení se společnost Technické služby Tábor s.r.o. umístila v kategorii malý a střední podnik na 3. místě.

Cena byla předána 23. 11. 2016 v Praze, v rámci Evropského týdne malých a středních podniků.
GRATULUJEME

Rubriky
AKTUALITY

Jubilejní Kongres SRVO

Naše partnerské Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení dosáhlo v letošním roce významného jubilea – 25 let od svého založení.


K tomuto výročí byl uspořádán  ve dnech 20. – 21. 10. 2016  Kongres SRVO v půvabném prostředí jižní Moravy , ve Vinařství u Kapličky. Dlužno  říci, že vlastnímu Kongresu předcházel dne 19. 10. 2016 seminář pro veřejnou správu  k problematice VO, který v hojné míře navštívili především  starostové měst a obcí.


Program jubilejního Kongresu byl zaměřen na problematiku bezpečnosti silničního provozu ve vazbě na kvalitu veřejného osvětlení a také na ocenění všech těch, kteří se v průběhu historie SRVO významně podíleli na jeho činnosti.
V odborné části setkání vystoupil předseda SRVO s představením dosažených cílů, zástupci firem věnujících se VO i hosté Kongresu, jako např.představitel policejního prezidia , sekce bezpečnosti silničního provozu.
Pozvaní hosté, zasloužilí pamětníci Sdružení se ve svých vystoupeních  vyjadřovali  k začátkům činnosti  a  jejich následné  ocenění dojímalo nejen je, ale i celé osazenstvo kongresového sálu.


Závěrem oficiálního programu Kongresu podepsali  představitelé  partnerských Sdružení, tj. SRVO, SKS a SVPS Memorandum o spolupráci. Skvěle připravený večerní společenský program se stal příjemnou tečkou za oslavou 25. výročí  založení Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení.

Rubriky
AKTUALITY

SKS: Odborný zájezd na Slovensko

Ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2016 se uskutečnila odborná exkurze na Slovensko.

Cestou jsme navštívili společnost Vepos Skalice, kde nás přivítal předseda partnerské organizace, Združenie organizácií veřejných prác ( ZOVP ), našeho spolku Mgr. Peter Kuba. Po prohlídce areálu a třídící linky jsme se přesunuli k mohyle význačné osobnosti v dějinách Slovenska, generála, PhDr. Milana Rastislava Štefánika.

Druhý den jsme navštívili Technické služby Nové mesto nad Návahom. V této společnosti jsme si prohlédli stávající zázemí, výstavbu nového areálu a třídící linku s kompostárnou. Zůstali jsme překvapení z jejich starší, avšak stále udržované komunální techniky, a také nad mateřským přístupem představitelů města ke svým technickým službám. Jako zářný příklad: využití starých areálů v majetku města, kdy právě jeden z areálu rekonstruují přímo své technické služby a bude využit pro zkvalitnění poskytovaných služeb pro svého zřizovatele. Odpoledne jsme využili na návštěvu Liptovské Mary.

Poslední den jsme navštívili společnost KOBIT Slovakia zabývající se výrobou nástaveb, zejména na zimní údržbu. Ještě před obědem jsme si prohlédli Oravský hrad. Pozdní odpoledne někteří kolegové využili k výšlapu na Chopok, zbytek delegace diskutoval nad pracovními záležitosti v jednotlivých městech a porovnával je s podmínkami našich hostitelů .
Zájezd byl zakončen společným večerem.
V rámci odborného zájezdu se uskutečnilo také jednání Rady, kde hlavním tématem byla příprava Podzimního Kongresu.

Děkujeme všem účastníkům za dobrou reprezentaci našeho sdružení.

Bohumil Rataj, Předseda Rady

Rubriky
AKTUALITY

Ministr životního prostředí ČR navštívil Služby města Pardubic a.s.

Dne 23. srpna 2016  do areálu v Dražkovicích zavítal ministr životního prostředí, Mgr. Richard Brabec

Zástupci společnosti Služby města Pardubic v čele s paní Ing. Leou Tomkovoudiskutovali s panem  ministrem o budoucnosti a trendech v odpadovém hospodářství i výrobě a využití kompostu.

Pozn. Kompostárna Dražkovice
Kompostárna Dražkovice –  Jedním ze správných a ekologicky šetrných způsobů likvidace hromadících se bioodpadů je kompostování. Služby města Pardubic a.s. od r. 2004 provozují vlastní zařízení na zpracování bioodpadů – kompostárnu…

Rubriky
AKTUALITY

Konference ODPADY A OBCE 2016

Ve dnech 15. – 16. 6. 2016 se v Kongresovém centru ALDIS Hradec Králové konal  již  17. ročník  konference ODPADY A OBCE 2016  na téma“ Hospodaření s komunálními odpady „.       

Akce je součástí cyklu  ODPADOVÉ  DNY 2016 , které v průběhu roku organizuje  akciová společnost  EKO-KOM . Program konference byl zaměřen k informacím o připravovaném zákonu o odpadech,  meziobecní spolupráci v odpadovém hospodářství a předcházení vzniku odpadů. Zajímavým způsobem pojaté  panelové diskuse,  se účastnili zástupci MŽP, Svazu měst a obcí, Hospodářské komory ČR,  SVPS a SKS. Právě náš zástupce Daniel Javůrek, člen Rady SKS, informoval účastníky o Memorandu a  připomínkách SKS k připravovanému zákonu o odpadech / viz.příloha /.
O zajímavé zkušenosti k problematice hospodaření s odpady se ve své přednášce podělil také  Mag. Christian Beck , jednatel f. ARGE z Dolního Rakouska.
Za  Sdružení komunálních služeb  se konference účastnil také  asistent předsedy  SKS  a   zástupci  TS Bílina, TS Chrudim,Pečských služeb, Eko servisu Zábřeh na Mor. a  ITec Czech Ostrava.

Ing. Matucha Josef

 Asistent předsedy SKS

Rubriky
AKTUALITY

Setkání Sdružení komunálních služeb, z.s.

Ve dnech 11. 5. – 13. 5. 2016 proběhlo setkání členské základny Sdružení komunálních služeb, z.s.

Toto setkání bylo výjimečné, neboť se jednalo o 50-tý kongres Sdružení komunálních služeb a spolek slavil 25-té výročí od založení.

Toto setkání bylo důležité i z hlediska spolku, neboť součástí třídenního programu byla Členská schůze, kde se nejen hodnotil rok předcházející, ale zejména schvalovali nové Stanovy spolku. V závěru členské schůze se diskutovalo zejména o připravovaném zákoně o odpadech. Z této diskuze vzešlo a členskou základnou bylo odsouhlaseno Memorandum a připomínky k tomuto připravovanému zákonu. Toto Memorandum a připomínky budou předány Poslanecké sněmovně, Ministerstvu životního prostředí, Svazu měst a obcí, aj.

Po skončení Členské schůze následovala slavnostnější část a to předávání ocenění bývalým ředitelům, členům Rady a partnerským organizacím. Poděkování také patřilo všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci.

Setkání se zúčastnilo 45 členských organizací z 50.

Bohumil Rataj, Předseda Rady

Rubriky
AKTUALITY

SKS na celoslovenském sněmu ZOVP

Na pozvání našeho partnera , slovenského  Združenia  Organizacií  Verejných  Prác jsem se účastnil  zasedání celoslovenského sněmu , který se konal 4. 5. 2016 v  lázeňském prostředí  Hotelu Park Piešťany.


Prezident  ZOVP SR Mgr. Peter Kuba přednesl souhrnnou informaci o činnosti organizace a návrh programu akcí pro rok 2016, který byl následně schválen. Další část pracovního programu byla zaměřena na problematiku odpadového hospodářství, která je, tak jako u nás, velmi aktuálním tématem. Tomu ostatně odpovídala i obsáhlá a podnětná diskuze  účastníků. Odpolední program sněmu zasvěcený výstavě komunální  techniky obsadilo cca 20 vystavovatelských firem.

Večerní společenské setkání obohatili kolegové ze Slovenska cimbálovou muzikou. Závěrečná tombola, ve které získal cenu téměř každý, se stala příjemnou tečkou večera  a také celého sněmu ZOVP SR.

Rubriky
AKTUALITY

Redakční rada časopisu Komunální technika – Profi Press

Na základě dlouhodobé oboustranně prospěšné spolupráce se vedení odborného recenzovaného časopisu Komunální technika rozhodlo požádat SKS o účast v redakční radě uvedeného periodika. Byl osloven předseda SKS, který s nabídkou souhlasil, ale protože v daný termín se účastnit nemohl, byl jsem požádán o účast já jakožto místopředseda SKS. Z tohoto důvodu jsem se v úterý 8. 12. jednání uvedené redakční rady zúčastnil.

Ve 14 hod. se na radě sešli mimo Ing. Martina Sedláčka majitele Profi Press, šéfredaktora Ing. Romana Palečka a redaktora Ing. Jana Kroupy, externí spolupracovníci, kteří tvoří redakční radu. Jednalo se o Doc. Ing. Vlastimila Altmanna Ph.D., z České zemědělské univerzity, z ČAOH JUDr. Ing. Petra Měchuru, inženýry Petra Plívu CSc. a Jiřího Součka Ph.D. oba z VÚZT, z Mendelovy univerzity v Brně pan Profesor Pavel Zemánek ………. a za SKS já J.

Po úvodním slově a rekapitulaci roku 2015 od Ing Sedláčka dostal prostor každý radní. Vesměs se vyzdvihovali podařené akce a kvalita časopisu, hovořilo se o budoucích možnostech a přípravách na rok 2016. Hodně času se věnovalo nové knižní publikaci o kompostování, kterou připravují výše uvedení pracovníci VUZT ve spolupráci s PP. Hodně času se věnovalo připravovaným archivačním možnostem a vyhledávacím systémům pro orientaci v již starších ročnících tohoto i dalších časopisů z rodiny PP. Až do 17 hod bylo stále napilno. Poté byla společná večeře, při které se již diskutovalo nejen o práci.

Vedení PP si rozšířením rady o SKS a o nepřítomné moravské sdružení slibuje přiblížení se k praxi přímo se dotýkající komunální sféry. Při odchodu (odcházel jsem po 19 hod jako jeden z prvních) jsem dostal poděkování od Ing. Sedláčka pro SKS za dnešní účast a předešlou spolupráci s příslibem do příštího roku.

Martin Chudoba, místopředseda

Rubriky
AKTUALITY

Podzimní Kongres Sdružení komunálních služeb

Wellness  hotel  Frymburk se stal místem, kde se ve dnech 11. – 13. 11. 2015 konal podzimní Kongres Sdružení komunálních služeb spojený s výstavou komunální techniky.

Záštitu nad naším setkáním převzal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola . Svojí účastí nás poctil 2. náměstek hejtmana  Ing. Jaromír Slíva , senátor  Ing. Tomáš  Jirsa , starosta  hostujícího městyse Frymburk  p.  Oto Řezáč ,  předseda SRVO Ing. Jiří Skála a také starostové a zástupci okolních měst. Účastníky jednání a zástupce vystavovatelů přivítal předseda SKS Bohumil Rataj a představil přítomné hosty, kteří pozdravili účastníky Kongresu. Dopolední pracovní náplň odborného setkání byla zaměřena na připravovaný nový Zákon o odpadech. Souhrnné závěry z diskuse, do které aktivně přispěl  i  senátor  ing. Jirsa a starosta Frymburka   p. Oto  Řezáč jsou promítnuty v závěrečném usnesení  z Kongresu.
V odpolední části programu se na vnitřních i venkovních plochách hotelu představilo 41 vystavovatelů komunální techniky a dodavatelských firem. Vyvrcholením Kongresu se stal společenský večer pro účastníky setkání a hosty. Součástí večerního programu byla mimo jiné dražba pracovní vesty Sdružení komunálních služeb, rekvizity použité v úvodním uvítacím videosnímku při zahájení Kongresu.  Novým vlastníkem vesty se stal jednatel firmy Blachere – Illumination  CZ, s.r.o. p. Antonín Pešek. Vydraženou částku 11.000,- Kč předal v průběhu večera zástupce sdružení starostovi Frymburka jako dar místní mateřské školce. Podzimní Kongres pořádalo a organizačně zajistilo Sdružení KS za vydatné podpory generálního partnera, firmy Blachere Illumination CZ, s.r.o., za což velice děkujeme. S přispěním dalších sponzorů a také kvalitních služeb Wellness hotelu Frymburk  se podařilo dosáhnout vysoké  odborné i společenské úrovně našeho setkání  a navázat tak  na  úspěšný předchozí  Kongres  SKS  v Mariánských  Lázních.