Rubriky
AKTUALITY

Konference ODPADY A OBCE 2016

Ve dnech 15. – 16. 6. 2016 se v Kongresovém centru ALDIS Hradec Králové konal  již  17. ročník  konference ODPADY A OBCE 2016  na téma“ Hospodaření s komunálními odpady „.       

Akce je součástí cyklu  ODPADOVÉ  DNY 2016 , které v průběhu roku organizuje  akciová společnost  EKO-KOM . Program konference byl zaměřen k informacím o připravovaném zákonu o odpadech,  meziobecní spolupráci v odpadovém hospodářství a předcházení vzniku odpadů. Zajímavým způsobem pojaté  panelové diskuse,  se účastnili zástupci MŽP, Svazu měst a obcí, Hospodářské komory ČR,  SVPS a SKS. Právě náš zástupce Daniel Javůrek, člen Rady SKS, informoval účastníky o Memorandu a  připomínkách SKS k připravovanému zákonu o odpadech / viz.příloha /.
O zajímavé zkušenosti k problematice hospodaření s odpady se ve své přednášce podělil také  Mag. Christian Beck , jednatel f. ARGE z Dolního Rakouska.
Za  Sdružení komunálních služeb  se konference účastnil také  asistent předsedy  SKS  a   zástupci  TS Bílina, TS Chrudim,Pečských služeb, Eko servisu Zábřeh na Mor. a  ITec Czech Ostrava.

Ing. Matucha Josef

 Asistent předsedy SKS

Rubriky
AKTUALITY

Setkání Sdružení komunálních služeb, z.s.

Ve dnech 11. 5. – 13. 5. 2016 proběhlo setkání členské základny Sdružení komunálních služeb, z.s.

Toto setkání bylo výjimečné, neboť se jednalo o 50-tý kongres Sdružení komunálních služeb a spolek slavil 25-té výročí od založení.

Toto setkání bylo důležité i z hlediska spolku, neboť součástí třídenního programu byla Členská schůze, kde se nejen hodnotil rok předcházející, ale zejména schvalovali nové Stanovy spolku. V závěru členské schůze se diskutovalo zejména o připravovaném zákoně o odpadech. Z této diskuze vzešlo a členskou základnou bylo odsouhlaseno Memorandum a připomínky k tomuto připravovanému zákonu. Toto Memorandum a připomínky budou předány Poslanecké sněmovně, Ministerstvu životního prostředí, Svazu měst a obcí, aj.

Po skončení Členské schůze následovala slavnostnější část a to předávání ocenění bývalým ředitelům, členům Rady a partnerským organizacím. Poděkování také patřilo všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci.

Setkání se zúčastnilo 45 členských organizací z 50.

Bohumil Rataj, Předseda Rady

Rubriky
AKTUALITY

SKS na celoslovenském sněmu ZOVP

Na pozvání našeho partnera , slovenského  Združenia  Organizacií  Verejných  Prác jsem se účastnil  zasedání celoslovenského sněmu , který se konal 4. 5. 2016 v  lázeňském prostředí  Hotelu Park Piešťany.


Prezident  ZOVP SR Mgr. Peter Kuba přednesl souhrnnou informaci o činnosti organizace a návrh programu akcí pro rok 2016, který byl následně schválen. Další část pracovního programu byla zaměřena na problematiku odpadového hospodářství, která je, tak jako u nás, velmi aktuálním tématem. Tomu ostatně odpovídala i obsáhlá a podnětná diskuze  účastníků. Odpolední program sněmu zasvěcený výstavě komunální  techniky obsadilo cca 20 vystavovatelských firem.

Večerní společenské setkání obohatili kolegové ze Slovenska cimbálovou muzikou. Závěrečná tombola, ve které získal cenu téměř každý, se stala příjemnou tečkou večera  a také celého sněmu ZOVP SR.

Rubriky
AKTUALITY

Redakční rada časopisu Komunální technika – Profi Press

Na základě dlouhodobé oboustranně prospěšné spolupráce se vedení odborného recenzovaného časopisu Komunální technika rozhodlo požádat SKS o účast v redakční radě uvedeného periodika. Byl osloven předseda SKS, který s nabídkou souhlasil, ale protože v daný termín se účastnit nemohl, byl jsem požádán o účast já jakožto místopředseda SKS. Z tohoto důvodu jsem se v úterý 8. 12. jednání uvedené redakční rady zúčastnil.

Ve 14 hod. se na radě sešli mimo Ing. Martina Sedláčka majitele Profi Press, šéfredaktora Ing. Romana Palečka a redaktora Ing. Jana Kroupy, externí spolupracovníci, kteří tvoří redakční radu. Jednalo se o Doc. Ing. Vlastimila Altmanna Ph.D., z České zemědělské univerzity, z ČAOH JUDr. Ing. Petra Měchuru, inženýry Petra Plívu CSc. a Jiřího Součka Ph.D. oba z VÚZT, z Mendelovy univerzity v Brně pan Profesor Pavel Zemánek ………. a za SKS já J.

Po úvodním slově a rekapitulaci roku 2015 od Ing Sedláčka dostal prostor každý radní. Vesměs se vyzdvihovali podařené akce a kvalita časopisu, hovořilo se o budoucích možnostech a přípravách na rok 2016. Hodně času se věnovalo nové knižní publikaci o kompostování, kterou připravují výše uvedení pracovníci VUZT ve spolupráci s PP. Hodně času se věnovalo připravovaným archivačním možnostem a vyhledávacím systémům pro orientaci v již starších ročnících tohoto i dalších časopisů z rodiny PP. Až do 17 hod bylo stále napilno. Poté byla společná večeře, při které se již diskutovalo nejen o práci.

Vedení PP si rozšířením rady o SKS a o nepřítomné moravské sdružení slibuje přiblížení se k praxi přímo se dotýkající komunální sféry. Při odchodu (odcházel jsem po 19 hod jako jeden z prvních) jsem dostal poděkování od Ing. Sedláčka pro SKS za dnešní účast a předešlou spolupráci s příslibem do příštího roku.

Martin Chudoba, místopředseda

Rubriky
AKTUALITY

Podzimní Kongres Sdružení komunálních služeb

Wellness  hotel  Frymburk se stal místem, kde se ve dnech 11. – 13. 11. 2015 konal podzimní Kongres Sdružení komunálních služeb spojený s výstavou komunální techniky.

Záštitu nad naším setkáním převzal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola . Svojí účastí nás poctil 2. náměstek hejtmana  Ing. Jaromír Slíva , senátor  Ing. Tomáš  Jirsa , starosta  hostujícího městyse Frymburk  p.  Oto Řezáč ,  předseda SRVO Ing. Jiří Skála a také starostové a zástupci okolních měst. Účastníky jednání a zástupce vystavovatelů přivítal předseda SKS Bohumil Rataj a představil přítomné hosty, kteří pozdravili účastníky Kongresu. Dopolední pracovní náplň odborného setkání byla zaměřena na připravovaný nový Zákon o odpadech. Souhrnné závěry z diskuse, do které aktivně přispěl  i  senátor  ing. Jirsa a starosta Frymburka   p. Oto  Řezáč jsou promítnuty v závěrečném usnesení  z Kongresu.
V odpolední části programu se na vnitřních i venkovních plochách hotelu představilo 41 vystavovatelů komunální techniky a dodavatelských firem. Vyvrcholením Kongresu se stal společenský večer pro účastníky setkání a hosty. Součástí večerního programu byla mimo jiné dražba pracovní vesty Sdružení komunálních služeb, rekvizity použité v úvodním uvítacím videosnímku při zahájení Kongresu.  Novým vlastníkem vesty se stal jednatel firmy Blachere – Illumination  CZ, s.r.o. p. Antonín Pešek. Vydraženou částku 11.000,- Kč předal v průběhu večera zástupce sdružení starostovi Frymburka jako dar místní mateřské školce. Podzimní Kongres pořádalo a organizačně zajistilo Sdružení KS za vydatné podpory generálního partnera, firmy Blachere Illumination CZ, s.r.o., za což velice děkujeme. S přispěním dalších sponzorů a také kvalitních služeb Wellness hotelu Frymburk  se podařilo dosáhnout vysoké  odborné i společenské úrovně našeho setkání  a navázat tak  na  úspěšný předchozí  Kongres  SKS  v Mariánských  Lázních.

Rubriky
AKTUALITY

Jednání u kulatého stolu Národního konventu o EU v Lichtenštejnském paláci v Praze

Dne 25. 9. 2015 se předseda Sdružení s panem Javůrkem zúčastnil jednání u kulatého stolu Národního konventu o EU v Lichtenštejnském paláci v Praze, kde tématem bylo jednání o Oběhovém hospodářství. Tohoto jednání se zúčastnili někteří poslanci, senátoři, zástupci ambasád a ministerstvech včetně europoslankyně paní Konečné.

Oběhové hospodářství představuje přístup, který významným způsobem ovlivní stávající odpadové hospodářství a využívání druhotných surovin. V oběhovém hospodářství představuje odpad především příležitost a zdroj, který svým opakovaným využíváním přináší profit firmám, obcím, regionům a společnosti jako celku. Namísto těžby nerostných surovin a přibývání skládek, oběhové hospodářství podporuje prevenci vzniku odpadu, opětovně využívá výrobky, recykluje je a přeměňuje na energie.

Evropská unie si stanovila závazek omezit vznik odpadu, recyklovat odpad a vytvořit tak významný a spolehlivý zdroj surovin, získávat energii zpět pouze z nerecyklovatelných materiálů a zcela odstranit skládkování. Oběhové hospodářství tudíž významně zasáhne do odpadového hospodářství a jeho legislativy.

Rubriky
AKTUALITY

Odborná exkurze ve výrobním závodě společnosti BOSCHUNG v Maďarsku

Ve dnech 16. – 19. 9. 2015 se na pozvání společnosti KONNEX TRADE CZ, s.r.o., uskutečnila odborná exkurze ve výrobním závodě společnosti BOSCHUNG v Maďarsku, v městečku Dévaványa. Ubytováni jsme byly v klidné lokalitě městečka Szarvas v hotelu Liget. Zde jsme také navštívili společnost BIOGÁS, která provozuje bioplynovou stanici zpracovávající kejdu, zelený odpad z města a kapalný odpad.

Během těchto pár dní, jsme se dozvěděli hodně zajímavostí z výrobního programu společnosti BOSCHUNG a mezi účastníky zájezdu se diskutovalo o u nás připravovaném zákoně o odpadech. V čase volna jsme navštívili místní tržiště a také relaxovali v bazénovém komplexu hotelu. Uskutečnilo se zde také jednání Rady sdružení, kde hlavním tématem byla příprava Podzimního Kongresu.

Děkujeme společnosti KONNEX TRADE CZ za přípravu zájezdu, p. Szabovi taktéž za pomoc s přípravou zájezdu a překlad a všem účastníkům za dochvilnost a slušné chování.

Rubriky
AKTUALITY

Delegace SKS na 46. sjezdu KFDZOM

Další pracovní cesta družební delegace SKS směřovala nejseverněji, kde jsme zatím byli, a to na pobřeží Baltského moře, do přímořského letoviska POGORZELICA v Polsku.

V tomto krásném prostředí hotelu Sandra Spa se konal již 46. Sjezd KFDZOM(Krajowe Forum Dyrektorów Zakladów Oczyszcania Miast), což je naše polská partnerská organizace.

Tomuto sjezdu nadmíru přálo počasí a po celou dobu konání akce (pro členy SKS připomenu, že sjezd trvá od středy až do soboty) bylo krásné, slunečné počasí, které tak dokreslilo atmosféru příjemného prostředí borovicových lesů, písečných pláží a dun Baltského pobřeží.

 Na sjezd se sjelo přes 350 účastníků a více než 50 vystavovatelů.

Polskem je stále ovlivněno zásadní změnou v otázce nakládání s odpady – „revoluce v odpadech“ , jak ji sami poláci nazývají. Ke změně došlo v březnu 2013, kdy se pevně nastavily pravidla nakládání s odpady zákonem o odpadech a do té doby, velmi liberální trh, dostal pevnější pravidla.

Jak sami kolegové říkají, je to změna, která má svou dobrou i špatnou stránku. Dobrou v tom, že s odpady může nyní nakládat opravdu pouze odborná firma a ne každý, kterého to napadne (stav byl takový, že si stačilo pořídit ojetý kuka vůz, získat klienty a mohli jste vesele podnikat). Varšavu v té době sváželo přes 200 firem a OSVČ. Špatnou stránku v tom, že jsou nuceni soutěžit své vlastní města, které zadávali svoz svým technickým službám napřímo. To sebou nese dampingové ceny finančně silnějších nadnárodních firem, které si to, na rozdíl od místních Technických služeb, mohou dovolit. Na druhé straně je krátkozrakost komunálních politiků ve snaze o okamžité „ úspory“ v rozpočtech měst a obcí. Také Vám to něco připomíná?

Dva roky po přijetí tohoto zákona se projevují jeho nedokonalosti – nepropracovanost a také jeho špatná aplikace Województvami – krajů, krajských politických zástupců, úředníků. Naopak je Polsko dosti vpřed v přístupu ke spalovnám a jejich přípravě výstavby (připravuje se cca 6 – 8  Spaloven)

Zajímavá byla rovněž přednáška na téma: „Nula odpadů v EU po roce 2030 aneb jak přistupovat k odpadu co by surovině“. Je vidět, že toto jsou, a podle nás i dlouho budou, hlavní témata kolegů v Polsku.

No a co by to byl za sjezd, který by ve svém bohatém programu neměl i něco z manažerských dovedností? Tentokrát přednášel Dr. Kaczorowski, psycholog a hypnoterapeut na téma : „Co novodobá hypnoterapie a tvé podvědomí pane řediteli?“

Čtvrteční večer byl již tradiční Kominek – táborák.

Jde o opravdu zajímavě strávený večer. Kdy po celodenním kolotoči přednášek a prezentací je příjemné odložit společenský oděv a obléct si džínsy, bundu, pohodlné tenisky a posedět u ohně u příjemné hudby, ochutnat grilované speciality a neformálně si hovořit s kolegy. Rádi bychom tuto formu zavedli i na našich akcích a věříme, že se bude líbit.

Pátek večer se konal již každoroční Bowlingový turnaj „O Pohár předsedy“.

My jsme se už bohužel museli loučit v pátek dopoledne, ono to je na Balt přeci jen nějaká ta stovka kilometrů.

Těšíme se na další setkání, tentokrát nás kolegové zvou na podzim do Karpaczu, která se nachází na polské straně Krkonoš.

Za sdružení SKS Ing. Karel Mutinský a Jiří Vyvial

Rubriky
AKTUALITY

47. Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení 2015

Ve dnech 21. 5. – 22. 5. 2015 proběhl v Táboře v Hotelu Palcát 47. Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (dále jen SRVO) 2015, kterého jsem se zúčastnil jako host jménem Sdružení komunálních služeb.

V úvodu setkání jsem za naše sdružení přednesl zdravici, společně se senátorem Mgr. Pavlem Eybertem, místostarostkou města Tábor Mgr. Kateřinou Bláhovou, členem představenstva Spolek veřejně prospěšných služeb Ing. Pavlem Gaizurou a zástupcem organizačního garanta TST Tábor panem Josefem Koudelkou.

Po vystoupení sponzorů technického semináře SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. a ESAGONO, s.r.o. a firemních prezentacích následovaly jednotlivé přednášky, z nich především vyplynulo, že veřejné osvětlení je veřejně prospěšnou službou, která je upravena legislativními a technickými předpisy.Bohužel nejednoznačnost některých právních norem a prováděcích předpisů a snižování provozních nákladů obcí a měst je příčinou neutěšeného stavu ve VO. Přednášející na technickém semináři se zabývali rekonstrukcemi VO, osvětlováním přechodů, porovnáním LED osvětlení, pasportizací VO, používání dat VO v integrovaném záchranném systému a legislativní situací.

V závěrečné argumentaci svého příspěvku Miroslav Tichý, člen předsednictva SRVO, poukázal na absenci předpokládaných provozních nákladů VO v rozpočtech pro provoz, obnovu i dlouhodobý rozvoj. Alarmující slova nejen pro účastníky semináře zazněla v příspěvku Ing. Jiřího Skály, předsedy SRVO, který dlouhodobě sleduje následky dopravních nehod ve světle světel a hledá dialog se všemi partnery. „ Města šetří a lidé umírají“, přestože vztah mezi kvalitou osvětlení a bezpečností dopravy a chodců je prokázán. Zkvalitnění osvětlení snižuje i společenskoekonomické ztráty, je tedy předpokladem kvality života a bezpečnosti občana. 47. Technický seminář v Táboře přesvědčil, SRVO není jen názorovou platformou, ale aktivně přispívá k rozvoji VO.

Jaroslav Kupsa, člen rady SKS