Rubriky
Nezařazené

Výbor IMCO požaduje snadnější opravitelnost výrobků

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) Evropského parlamentu přijal usnesení, ve němž vyzývá Komisi, aby vytvořila návrh, který zajišťuje právo na opravitelnost výrobků.

Dostupnější a systematičtější možnost opravy rozbitých výrobků přispěje podle europoslanců také k plnění cílů EU v oblasti udržitelnosti. Kromě toho by podle výboru IMCO měla Komise zvážit označování výrobků na základě jejich výdrže, např. prostřednictvím informací informací na obalech nebo zakázání úmyslného zastarávání výrobků, kdy je jejich životnost záměrně zkracována. Parlament by měl o usnesení hlasovat na plénu v listopadu.

Foto: euractiv
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

30. VÝROČÍ VZNIKU SKS

Rubriky
Nezařazené

Stromy u domů i v krajině. Dotační program na výsadbu stromů se rozšiřuje

Rok od vyhlášení programu na podporu komunitní výsadby stromů přistupuje Státní fond životního prostředí ČR k opětovnému rozšíření programu. Od 20. října je možné získat příspěvek až čtvrt milionu korun na výsadbu listnatých stromů nejen v zastavěných částech obcí, ale také ve volné krajině (v extravilánech obcí).

Prostředky z dotační výzvy 9/2019 pomáhají dobrovolníkům osadit listnatými stromy veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Z programu je financována výsadba listnáčů také v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů.

Od října mohou být dotované výsadby opět situovány i mimo intravilán obce, do volné krajiny kromě lesa, tak jako tomu bylo již v roce 2019. Výsadby v nezastavěných částech měst a obcí může dotační program ale podpořit pouze v období, kdy nebude probíhat příjem žádostí v Programu péče o krajinu (PPK) nebo programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK).

Dotační program na výsadby stromů se od svého vyhlášení v říjnu 2019 těší nebývalému zájmu. Na Státní fond životního prostředí ČR se již obrátilo na 750 zájemců s žádostí o částku dosahující 130 milionů korun, což představuje téměř dvě třetiny z vyhrazených peněz.

Za atraktivitou programu stojí především nenáročná administrace i zajímavá výše dotace, která může dosáhnout až čtvrt milionu korun. Částka přitom pokryje až 100 % výdajů na pořízení sazenic, ochranu i následnou péči o nové stromy.

Foto: spantik
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Neodhazujte použité roušky na ulici, prosí Pražské služby

Pravidla pro nošení ochranných pomůcek zná každý. Nad postupem při správné likvidaci někteří tápou. Likvidace roušek, respirátorů a rukavic vyžaduje dávku opatrnosti a ohleduplnosti. Za žádných okolností by tyto pomůcky neměly končit pohozené v ulicích, na parkovištích ani v parcích, protože představují zdravotní riziko. Podle Pražských služeb je nejbezpečnější ochranné pomůcky hodit do popelnice či do koše na směsný komunální odpad.

Ideálně by v nádobě měly končit zabalené do mikrotenového sáčku. Odtud putují přímo do kotlů malešického zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO. Spalování kontaminovaného odpadu za vysokých teplot je za stávající epidemiologické situace nejlepším řešením. Malešické kotle spalují odpad při teplotách okolo 1100 až 1200 stupňů celsia,“ říká tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Evropské sdružení zařízení na energetické využívání odpadů CEWEP uvádí: Spalování odpadu za vysokých teplot bezpečně ničí viry a další patogeny. Benefitem je, že celý proces – vyklopení odpadu do bunkru, následné naložení jeřáby na dopravníky směřující do kotlů – se děje bez přímého lidského kontaktu s kontaminovaným odpadem.

Největší pražská svozová společnost potvrzuje, že její pracovníci se s pohozenými rouškami potkávají častěji. „Zatím nejde o záplavu, kterou jsme mohli vidět na fotografiích z některých světových metropolí, nicméně určitý nárůst vidět je,“ pokračuje Radim Mana a dodává: „Za žádných okolností se použité ochranné pomůcky nesnažte třídit.“

Podle náměstka primátora Petra Hlubučka je klíčové, aby do kontaktu s použitými ochrannými pomůckami nepřišli pracovníci svozových společností ani další lidé. „Za daných okolností je opatrnost a ohleduplnost na místě. Praha má výhodu, že disponuje kvalitním zařízením na energetické využití odpadu, které je schopné fungovat a plnit svou klíčovou roli za dané pandemické situace i přes probíhající rekonstrukci,“ uzavírá Hlubuček.

Upozornění!

Apelujeme na Pražany, aby odpad odkládaly do nádob či kontejnerů v řádně zavázaných plastových pytlích. Pomáháte chránit zdraví našich popelářů i Vaše.

Pokud běžná domácnost, tj. bez karantény a nákazy vyhazuje ochranné pomůcky, tak je vhodné je ještě umístit do plastového sáčku a ten pak následně vložit do pytle, který je vyhozen do odpadové nádoby.

Domácnosti v karanténě či s potvrzenou nákazou se musí chovat ještě obezřetněji. Je nutné používat plastové pytle s tloušťkou stěny minimálně 0,2 mm nebo používat dva pytle, přičemž ten vnější je nutné ošetřit desinfekci. Pro tyto dva typy domácnosti platí, že nesmí třídit opad.

Pro všechny platí doporučení si řádně umývat ruce či je ošetřit desinfekcí, a to před i po manipulaci s odpadem. Nikdy nenechávejte pytle s odpadem mimo sběrné nádoby.

Foto: greenpeace.org
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Čáslav versus AVE CZ: Reakce na rozsudek NSS

Dne 7. 10. 2020 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek týkající se požadavků na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů města Čáslavi.

Na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zareagovala ve své tiskové zprávě společnost AVE CZ a označila jej za průlomový. Dle AVE CZ rozhodnutí potvrzuje neoprávněnost požadavků města Čáslavi na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů.

Ukázalo se tak, že hlavní argument města Čáslav a následně správních orgánů, totiž že odpady nelze údajně v první fázi provozu skládky využívat, není pravdivý,“ uvedl jednatel společnosti AVE CZ Roman Mužík. AVE CZ usuzuje, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu „potvrzuje neoprávněnost požadavků na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů, o které nyní usilují některé obce“.

Město Čáslav k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a k reakci společnosti AVE CZ vydalo následující stanovisko:

Citovaný rozsudek neřeší oprávněnost či neoprávněnost zpětného doměřování poplatků za uložení odpadu. Město Čáslav není účastníkem tohoto řízení. Závěry, které AVE CZ vyvozuje z rozsudku Nejvyššího správního soudu směrem k uplatněným nárokům města Čáslavi ve správních řízeních o doměření poplatků za ukládání odpadů, považuje město Čáslav za účelovou argumentaci AVE CZ před projednáváním novely zákona o odpadech v Senátu Parlamentu České republiky a před rozhodováním ve správních řízeních, která příslušné správní orgány vedou.

Foto: bagry.cz
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

58. KONGRES SKS HOTEL VISTA DOLNÍ MORAVA-ZRUŠENO!

Rubriky
Nezařazené

Nevyhazujeme, opravujeme a zachraňujeme užitečné věci

Ve sběrných dvorech i velkoobjemových kontejnerech často končí věci, které by nadále mohly plnit svou funkci. Nejčastěji se jedná o dřevěné kusy nábytku a další vybavení domácností. Pražské služby se v posledním spotu kampaně „Jde to i jinak“ zaměřují na opravu a opětovné využívání věcí.

„Naši pracovníci se denně setkávají se starými věcmi, které sice trpí drobnými estetickými a funkčními vadami, nicméně při troše investovaného času a péče, by mohly dalších několik let bezproblémově sloužit. To je ostatně i případ stoličky z našeho aktuálního spotu,“ říká mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Vracení věcí zpátky do oběhu patří spolu s předcházením vzniku odpadu a recyklací k hlavním pilířům cirkulární ekonomiky. K odpadu je třeba přistupovat jako ke zdroji. „Biologickou složku využijí kompostárny pro výrobu humusu, třídicí linky a recyklační závody zpracují tříděný odpad a re-use centra vrátí do oběhu maximum věcí,“ pokračuje Mana.

„Re-use koncept už velmi úspěšně funguje v zahraničí a věříme, že i u našich občanů najde ohlas,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček a dodává: „Hlavní město Praha a Pražské služby se pravidelně věnují tématům správné recyklace, využívání alternativ k jednorázovým obalům a nakládání s biologickou složkou odpadu. I malá změna v našem spotřebitelském chování může mít v celkovém měřítku velký dopad.“

Foto: g.cz
Zdroj:
 

Rubriky
Nezařazené

Novela zákona o odpadech prošla parlamentem, prováděcí vyhlášky ale stále chybí

Schválená novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon je platný od ledna příštího roku a na první pohled už probouzí méně rozbrojů než před rokem. Z praktického hlediska ale řeší mnoho věcí pouze v obecné rovině. Spousta detailů bude jasná až v prováděcích vyhláškách – ty zatím neexistují.

Zásadní změnou oproti předchozím návrhům zákona je výpočet zákonného poplatku za ukládání odpadu na skládku, takzvaný skládkovací poplatek, a na něj navazující třídicí sleva. Výše skládkovacího poplatku se změní postupně od roku 2021 do roku 2030 z 500 až na 1850 korun. Cílem je snížit množství odpadu, který by mohl být využit recyklací či energeticky.

V praxi to znamená, že každá obec bude moci po podání žádosti uplatnit slevu na zákonný poplatek, kdy určitá hmotnost veškerého skládkovaného odpadu bude zpoplatněna jako odpad zbytkový a další produkce nad stanovený limit bude podléhat výši poplatku odpovídajícímu využitelnému odpadu.

„Pro rok 2021 je stanovena cena za ukládání využitelného odpadu 800 korun za tunu – za tunu zbytkového odpadu ale obce zaplatí pouze pět set korun. Podmínka pro ukládání odpadu na skládku za nižší cenu je jednoduchá: Směsný komunální odpad musí být pod dvě stě kilo ročně na občana.

Tato hranice se bude každý rok o deset kilogramů snižovat. To má obce motivovat k vyšší míře třídění odpadu a tím i k dosažení závazných hodnot, které vyplývají z legislativy Evropské unie,“ uvedl Aleš Choutka z poradenské společnosti Obcejinak.cz

Zákon o odpadech stanovuje neodvolatelné cíle pro recyklaci komunálních odpadů, pro omezení skládkování využitelných komunálních odpadů, pro třídění odpadů na úrovni obcí a upravuje také nastavené ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství. Výrazným nedostatkem navržené legislativy je prodloužení skládkování využitelných odpadů až do roku 2030.

Skládkování je ten nejhorší způsob nakládání s odpadem, přesto je zatím pořád nejlevnější. V zákoně se navrhuje pokračovat ve zvyšování poplatků za skládkování pro obce. Tím se jeho cena postupně přiblíží ceně energetického využití komunálního odpadu v zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), eventuálně začne být rentabilní samostatné využití vytříděných složek.

„Jak tedy naložit s miliony tun odpadů, které dnes končí na skládkách? Řešením jsou ekologické spalovny, takzvané ZEVO. Nabízí se dánská cesta, která kombinuje recyklaci právě s energetickým využitím odpadu. Ekologicky ho spaluje a poté uvolněným teplem zásobuje celé čtvrti měst. Například v Kodani loni otevřeli spalovnu, která nezaujala jen tím, že na střeše vznikla sjezdovka, ale také prostým faktem, že dokáže zásobit až 150 tisíc domácností teplem,“ okomentoval situaci Aleš Choutka z poradenské společnosti Obcejinak.cz.

Největším tématem zákona o odpadech je termín, kdy končí zákaz skládek. Ten je přesunut z roku 2024 na 2030. Tato problematika je ale mnohem širší, než se zdá. Zákon původně počítal s rokem 2024, s čímž souvisela výstavba velkých spaloven a příprava na další stavby a aktivity obcí.

„S posunutím termínu na rok 2030 se všechny stavby a aktivity zastavily, protože do té doby nejsou investoři pro výstavbu motivovaní. V podstatě došlo k zastavení vývoje – je to úplně zbytečné. Reálná výstavba ZEVO trvá minimálně šest let, spíš déle. Například plzeňský Chotíkov se reálně stavěl tři roky, dva roky trvalo získat EIA a rok trval ze zákona zkušební provoz. Jak to dopadne? Situace bude za pár let stejná jako teď – vše se zase bude honit na poslední chvíli a v posledních čtyřech letech,“ vysvětlil Choutka.

Zatímco v Česku se skládkuje více než dvě pětiny komunálního odpadu, v Dánsku jde o pouhé jedno procento. V Dánsku se všechen odpad spaluje už od ropné krize v sedmdesátých letech, je to tradice, národní věc, která není vnímána jako neekologická,“ řekl František Šimánek z dánské společnosti Marius Pedersen, která má v Česku zásadní tržní podíl na svozu odpadů. Mnohem lepší bilanci mají také další evropské země včetně sousedních států.

V Česku se mnozí staví ke spalovnám poněkud odtažitě. Nejen severské země, které jsou vzorem v ekologii, však ukazují, že jde o zastaralý názor. Ve velkém spoléhají na ZEVO při řešení odpadové otázky také Němci či Francouzi, právě tam stojí nejvíce takových zařízení na starém kontinentu. „Dnešní ZEVO jsou vybaveny tak účinnými filtry, že z nich mnohdy vychází čistší vzduch, než je ten okolní,“ shrnul Aleš Choutka z poradenské společnosti Obcejinak.cz.

Postavením ZEVO a energetickým využitím odpadů by mohlo zároveň dojít k odstavení některých uhelných elektráren, což by bylo jistě přínosem pro životní prostředí, protože spaliny ze ZEVO jsou velice pečlivě čištěny.

Foto: pikist
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Nová výzva za 1 mld. euro se zaměří na cíle Zelené dohody

Evropská komise spustila výzvu zaměřenou na cíle Zelené dohody pro EU, jejíž rozpočet je 1 mld. euro.

Výzva je vydaná v rámci výzkumného a inovačního programu EU Horizont 2020 a od zítra se do ní budou moci hlásit zájemci, kteří budou chtít využít financování na ekologické inovace.

Výzva má 8 tématických oblastí, mezi něž patří zvýšení ambicí v oblasti klimatu, čistá, dostupná a bezpečná energie, průmysl pro čisté a oběhové hospodářství, energeticky a zdrojově účinné budovy, udržitelná a chytrá mobilita, strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork), biodiverzita a ekosystémy, a nulové znečišťování a životní prostředí bez toxických látek.

Kromě toho výzva obsahuje dvě horizontální oblasti, kterými jsou rozšiřování znalostí a posilování úlohy občanů. Výzva bude otevřená do 26. ledna 2021 a první projekty by měly být spuštěné na začátku podzimu příští rok.

Foto: Ministerstvo životního prostředí
Zdroj:

Rubriky
Nezařazené

Seminář SKS v Mariánských Lázních

Ve dnech 3.- 4. 9. 2020 organizoval TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS s.r.o. Mariánské Lázně pod hlavičkou Sdružení komunálních služeb dvoudenní akci s doprovodným programem, jejíž hlavní část tvořil seminář o bezpečnosti na dětských hřištích. Tento seminář měl být původně zařazen v programu jarního Kongresu SKS, který byl z důvodu koronaviru zrušen. Náhradní akce se zúčastnilo na 50 zástupců TS.

Hlavními partnery akce byly společnosti CONTENUR, LAMBERGA, TECHNOCAR a IGRO. Dalšími partnery byli lázeňská společnost Ensana, Golf club Royal, Správa městských sportovišť, Skiareál Mariánky, Miniaturpark Boheminium, Restaurace Golf, kočárová doprava , vláček dopravního podniku, Nová Karna.

Celkem se akce zúčastnilo 60 účastníků včetně několika sponzorů a dvou přednášejících. Účastníci se vyjádřili ,že seminář byl velmi poučný, kladně hodnotili organizaci, zajímavý program a krásné prostředí. Za SKS i TDS, jako pořádající, jsem rád, že akce splnila svůj účel, nejen svou odborností, ale programem i zajištěním.

Všem zúčastněným děkuji za účast a partnerům za spolupráci i tajemníkovi Ing. Josefu Matuchovi.

Daniel Javůrek

Ředitel TDS M. Lázně a člen Rady SKS