Jednací řád Členské schůze

Jednací řád  Členské schůze

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.  Členská schůze členů Sdružení komunálních služeb, z.s. (dále jen Členská schůze) je nejvyšším orgánem spolku Sdružení komunálních služeb, z.s. (dále jen spolek).

2.  Účastníky  Členské  schůze  s platným  hlasovacím  právem  mohou  být  jen  členové spolku nebo jejich zástupci, kteří splňují ustanovení článku 5. odst. 2 bodu d) Stanov spolku.

3.  Jednání  Členské  schůze  je  neveřejné,  pokud  si  Členská  schůze  neodsouhlasí  jinak. Hosty mohou být i další zástupci členů spolku a zástupci ostatních organizací stojících mimo spolek.

4.  Účast na Členské schůzi je dobrovolná, bez nároku na odměnu a úhradu cestovních a stravovacích výdajů od spolku, pokud Členská schůze neodsouhlasí jinak.

Článek II.
Základní pravidla zasedání Členské schůze

1.  Členskou  schůzi  svolává  předseda  Rady  (dále  jen  předseda)  v souladu  s článkem  4. odst.  6,  písmeno  b).  Stanov  spolku  podle  potřeby,  nejméně  však  jedenkrát  ročně. Předseda  je  povinen  svolat mimořádnou  Členskou  schůzi  vždy,  když  o  to  požádá jedna  třetina  členů  spolku  a  to  písemnou  formou,  nejpozději  do  30  dnů od  doručení písemné žádosti.

2.  Jednání  Členské schůze zahajuje a řídí  předseda nebo místopředseda, popřípadě jiný Radou  pověřený  člen  Rady.  Předkládá  účastníkům  Členské  schůze  program  jednání. Po jeho schválení zvolí Členská schůze ze svého středu pracovní komise:
a)  návrhovou,  pro  ověření  mandátů  účastníků  s platným  hlasovacím  právem, přípravu usnesení a závěrů Členské schůze, v počtu maximálně tří členů
b)  volební,   v případech   jsou-li   na   programu   volby   členů   Rady,   v   počtu maximálně tří členů

3.  Členská schůze je usnášení schopná, pokud je naplněn článek 6., odst. 2. písmeno k) Stanov spolku.

4.  Usnesení a závěry Členské schůze jsou přijaty, jestliže je naplněno ustanovení článku 6., odst. 2. písmeno m) Stanov spolku.

5.  Právo  vystoupit  na  Členské  schůzi  mají  jen  členové  spolku.  V případě  jiných účastníků  musí  toto  odsouhlasit  Členská  schůze.  O  slovo  se  hlásí  předsedajícímu jednání  zvednutím  ruky.  Slovo  uděluje  a  odnímá předsedající  Členské  schůze.  Po ukončení příslušného bodu programu již nelze dále k danému bodu diskutovat.

6.  Předsedající  je  povinen  projednat  všechny  body  programu  schváleného  Členskou schůzí   a   k jednotlivým   bodům   dát   možnost   se   vyjádřit   každému   delegátovi s hlasovacím právem, pokud o to požádá.

7.  Z  jednání  Členské  schůze  pořizuje  tajemník  nebo  jiný  pověřený  člen  Rady  písemný zápis.  Zápis  ověřuje  na  nejbližším  jednání  Rady  předseda,  popř.  místopředseda  a tajemník, případně pověřený člen Rady, který se zúčastnil členské schůze. Zápis musí obsahovat popis průběhu členské schůze, návrhy usnesení, včetně způsobu hlasování a jako  přílohu  všechny  písemné  materiály  na  členské  schůzi  projednávané,  včetně prezenční listiny.

8.  Zápis  po  ověření  musí  být  uložen  na  internetové  stránky  sdružení  tak,  aby  si  jej členové spolku mohli kdykoliv přečíst.

Článek III.
Jednání členské schůze

1.  Za organizaci a přípravu členské schůze, včetně návrhu programu jednání, zodpovídá Rada.  Při  tvorbě  programu  jednání  členské  schůze  vychází  z aktuálních  potřeb týkajících  se  spolku,  dále  z došlých  podnětů  od  členů  spolku  a  případně  dalších podnětů a požadavků doručených Radě i od ostatních.

2.  Všechny  body  programu  členské  schůze  by  měly  být  projednány  v Radě  a  členské schůzi předkládány v písemné podobě, včetně doporučení či nedoporučení Radou.

3.  Do výlučné kompetence Členské schůze patří:
a)  volí a odvolává členy Rady včetně kooptovaných členů Radou
b)  volí a odvolává členy Kontrolní komise
c)  schvaluje Výroční zprávu o činnosti Rady za minulé období
d)  schvaluje Výroční zprávu o činnosti spolku a účetní hospodářskou závěrku za minulé období předložený Radou
e)  schvaluje plán činnosti spolku na následující období
f)   schvaluje návrh rozpočtu na následující rok
g)  schvaluje výši příspěvků členů na činnost sdružení pro následující období
h)  ukládá a kontroluje úkoly uložené Radě
i)   schvaluje zprávu o kontrolní činnosti Kontrolní komise včetně jejich výsledků
j)   schvaluje Stanovy včetně jejich změn
k)  schvaluje Jednací řád Členské schůze včetně jeho změn
l)   schvaluje Organizační řád včetně jeho změn

4.  Členská  schůze  si může  vyčlenit  další  oblasti  pro  své  jednání,  pokud  bude  souhlasit nadpoloviční většina všech členů spolku.

Článek IV.
Ostatní ujednání

Jednací řád členské schůze nabývá platnosti dnem odsouhlasení Členskou schůzí a to dle ustanovení  Stanov  článek  6.,  odst.  2  písmeno  o).  Případné  další  úkoly  a  pravomoci vyplývající  z příslušných  Stanov  spolku  Sdružení komunálních  služeb,  z.s.  tímto  nejsou dotčeny.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Tento Jednací řád členské schůze byl projednán a schválen na jednání Členské schůze dne
…………….

Dne

……………………………………..                           ………………………………………
Bohumil Rataj                                                                Ing. Ludmila Honová
předseda                                                                       tajemník

…………………………………….
Ing. Martin Chudoba
místopředseda