SKS

Vážení návštěvníci,

dovolte mi, abych Vás přivítal na našich stránkách jménem Rady sdružení komunálních služeb. Pokud jste již našimi členy, není nutno popisovat proč a za jakým účelem bylo sdružení založeno. Pokud byste měli zájem stát se našimi členy, rád vysvětlím, jaké jsou naše cíle a k čemu by toto profesní sdružení mělo sloužit.

HISTORIE
Samotné sdružení má velice dlouhou historii. Již v roce 1991 tehdejší Ministerstvo vnitra zaregistrovalo profesní sdružení pod názvem „Sdružení technických veřejně prospěšných služeb“. V té době mělo sdružení cca 140 členů. S podporou příslušného ministerstva vydávalo čtvrtletník, který sloužil k výměně názorů, prezentace novinek apod. Bohužel se nepodařilo zastavit postupný odliv členské základny. Jak přibývalo firem na trhu zabývajících se těmito službami, začaly se rozcházet zájmy jednotlivých členů. V roce 1995 došlo k přejmenování sdružení na „Českomoravské společenstvo místních veřejně prospěšných služeb“. V tomto roce skončila i finanční podpora ministerstva a odešlo větší množství členů do nově vznikajícího společenství, které se v současné době více orientuje k větší komercionalizaci. V roce 2004 došlo k návrhu na sloučení s tímto společenstvem. Tento návrh však naše členská základna nepřijala a uložila radě, aby se pokusila najít řešení, směřující k oživení činnosti, včetně získání nových členů. Na základě uvedených úkolů byly závěrem roku 2005 na valné hromadě schváleny nové Stanovy, které obsahují změnu názvu a změnu sídla. Dále byly zvoleny nové orgány sdružení, včetně předsedy rady a revizní komise.

ZAMĚŘENÍ
Rada se v tomto novém složení rozhodla pokračovat dále v orientaci na problematiku komunálních služeb jako celku, včetně neformální výměny zkušeností mezi jednotlivými členy a na prezentaci novinek, které přináší rozvoj technologií v této oblasti. Prioritním úkolem je sestavení programu pro členskou základnu, který by splňoval několik základních kritérií:

 • odborně vzdělávací programy se zaměřením obecné problematiky řízení v oblasti komunálních služeb
 • pokračování ve výměně zkušeností a informací z dané oblasti
 • zviditelnění a zvýšení informovanosti nejen členské základny, ale i veřejnosti, ať už formou tisku, diskuzí nebo internetem
 • zvýšení komunikace mezi členskou základnou, zprostředkovat burzu prodej a nákup pro členy prostřednictvím internetu
 • rozšíření možnosti tématických zájezdů se zaměřením na různou problematiku
 • poradenská činnost v uvedené oblasti, a to jak pro členy, tak i pro nečleny
 • Nejen prací je člověk živ, ale i zábava sbližuje a rozšiřuje vědomosti

CÍLE:
Všechny následující kroky by měly vést k naplnění cílů, které si rada vytyčila:

 1. zvětšit členskou základnu oživením regionálního systému
 2. zvýšit atraktivnost členství ve sdružení
 3. zlepšit image sdružení směrem k veřejnosti
 4. obecně pozvednout prestiž komunálních služeb a firem zabývajících se touto činností
 5. pokusit se najít normy pro výkon jednotlivých činností aplikovatelných v rámci celého území České republiky

Nejsou to malé cíle a určitě bez aktivního přístupu i jednotlivých členů nebude možno je naplnit. Obecně lze konstatovat, že rada sdružení chce do celého procesu aktivně zapojit všechny členy, neboť kde jinde je možno čerpat zkušenosti a vědomosti, než mezi těmi, kteří se denně s těmito problémy setkávají a jsou nuceni je řešit. Jejich řešení může pomoci všem.
Nadále chceme zachovávat určitou neformálnost při setkáních na jednotlivých akcích pořádanými sdružením. Tato neformálnost přináší do jednání pozitivní přístup a je určitým oživením.,které jak doufám i nadále bude přispívat k dobré atmosféře mezi jednotlivými členy, ale i mezi členy a radou.

Teď už milí návštěvníci víte o sdružení skoro vše. Snad jen to, co lze najít na našich stránkách. Kromě seznamu členů, Stanov a dalších dokumentů souvisejících s činností sdružení, lze najít přehled uskutečněných akcí, včetně fotodokumentace, informace o plánovaných akcích a další informace související s činností sdružení, burzu prodej a nákup, listárnu a stránku výměny zkušeností apod. Samozřejmě pokud nejste členy, ne všechny Vám jsou přístupné. Nicméně, pokud byste projevili zájem o informace, případně i chuť zúčastnit se některé naší akce, rádi Vás přivítáme. Příslušné kontakty najdete zde. Stačí už jen zvednout telefon a nebo odeslat e-mail. Budeme se těšit.
Jste-li členy sdružení můžete písemně nebo telefonicky vyjádřit svůj názor, myšlenku, případně dotaz, ať už na naše stránky, nebo na problematiku, která Vás trápí a nebo i jen proto, abyste prezentovali nějaký svůj nápad nebo návrh. Budeme jenom rádi. Těšíme se na spolupráci.

Za Radu sdružení její předseda Bohumil RATAJ