Jednací řád Rady

Jednací řád Rady SKS

Článek I.

Úvodní ustanovení

Rada je řídícím a výkonným orgánem Sdružení komunálních služeb, z.s. mezi jednáními Členské schůze, je 7 členná, pokud Členská schůze neurčí jinak. Členové Rady jsou voleni Členskou schůzí a jejich funkční období je čtyři roky. Pokud funkční období skončí v období mezi jednáními Členské schůze je Rada povinna na nejbližším konání členské schůze předložit návrh na novou volbu nebo případné doplnění. Do této doby zůstává člen Rady, kterému vypršelo funkční období nadále členem Rady se všemi právy a povinnostmi.

Členství v Radě je nezastupitelné a je funkcí dobrovolnou bez nároku a odměnu a na úhradu všech nákladů spojených s výkonem funkce, pokud Členská schůze nerozhodne jinak. Pokud někdo odstoupí ze své funkce, může Rada místo něj kooptovat jiného člena spolku a to na základě článku VI. Odst. 3 písm. c.) Stanov.

Článek II.

Úkoly a pravomoci Rady

Veškerá jednání a vystupování Rady a to jako celku tak i jednotlivců se řídí odstavcem 3. článku 6. Stanov.

Rada se ze své činnosti zodpovídá Členské schůzi a je povinna na každém řádném jednání Členské schůze předkládat zprávu o své činnosti za uplynulé období. Minimálně však jednou za rok.

Rada má za povinnost zejména:

      a) volit a odvolávat předsedu a místopředsedu Rady,
      b) jmenovat a odvolávat tajemníka spolku, včetně stanovení způsobu a výše odměňování,
      c) stanovuje, jakým způsobem bude zajištěno vedení ekonomické agendy spolku včetně pravidel jeho fungování interním způsobem              tj. pracovně právní vtahem nebo smluvním vztahem s externí firmou,
      d) projednávat plnění schváleného rozpočtu sdružení,
      e) projednávat zprávu Kontrolní komise včetně přijímání případných opatření, která nespadají do výlučné pravomoci Členské schůze, 
      f) vyjadřovat se k návrhům, připomínkám a případným podnětům ze strany členů spolku,
      g) připravovat plán činnosti spolku na příslušné období a v případě jeho odsouhlasení Členskou schůzí zabezpečit jeho plnění,
      h) zplnomocnit jednotlivé členy, případně tajemníka k úkolům směřujícím k zabezpečení chodu spolku a plnění schváleného plánu                činnosti,
      i) rozhoduje o přijetí nových členů na základě jejich žádosti a splnění podmínek pro přijetí,
      j) dbát na aktuálnost internetových stránek spolku,
      k) svolávat a organizačně zabezpečovat jednání Členské schůze a i další akce pořádané spolkem,
      l) ukládat jednotlivým členům rady, úkoly a provádět jejich následné vyhodnocení,
     m) připravovat materiály pro jednání Členské schůze, včetně návrhu změn Stanov a dalších základních dokumentů spolku,
     n) provádět operativní změny v rozpočtu čerpání finančních prostředků při zachování pravidla,
     o) přijímat stanoviska k návrhům právních předpisů, dokumentů a opatření týkajících se komunálních služeb, které budou spolku,                 jeho členům nebo Radě předloženy nebo které se podaří získat,
     p) řešit případné dotazy jednotlivých členů spolku a to buď sami nebo formou získávání odpovědí a názorů odborníků v dané oblasti,           písemnou nebo elektronickou poštou,
     q) shromažďovat informace interního charakteru a zabezpečit jejich využití pouze v rámci spolku při zachování základních cílů a                   poslání spolku definovaných Stanovami,
     r) zabývá se stížnostmi a náměty ze strany členů spolku a snaží se na základě svých znalostí a možností hledat řešení,
     s) řeší ukončení členství, popřípadě vyloučení členů,
     t) zajišťuje a koordinuje doplňování databázového informačního systému spolku,
     u) hájí zájmy spolku vůči třetím osobám,
     v) stanovuje způsob chodu sekretariátu spolku, hospodaření spolku a vedení účetnictví spolku.

Článek III.

Jednání a rozhodování Rady

 Rada zasedá dle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok. Jednání Rady svolává předseda nebo z jeho pověření tajemník a to tak, že nejméně 14 dní před konáním rozešle pozvánku příslušným členům. Pozvánka může být písemná nebo elektronické podobě. Musí obsahovat datum a místo kde se zasedání koná a program jednání. Stálými body jednání by mělo být:
–          schválení programu jednání
–          průběh plnění úkolů Členské schůze
–          stav hospodaření k danému období
–          kontrola úkolů zadaných Radou jednotlivým členům
–          podněty, připomínky, dotazy apod. ostatních členů spolku

 Zasedání Rady je neveřejné pokud se členové nedohodnou jinak. Zúčastnit se jednání mohou další osoby, pokud se na tom členové Rady dohodnou. Jednání se mohou zúčastnit členové Kontrolní komise, aniž by potřebovali souhlas členů Rady, ale nemají hlasovací ani jiná práva spojená s výkonem funkce člena Rady.

Rada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady.

Zasedání Rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen Rady. K jednotlivým bodům programu mají právo se vyjádřit všichni členové Rady a předseda je povinen jim udělit slovo. Po skončení diskuze předseda navrhne usnesení, o kterém pak Rada hlasuje. Usnesení Rady je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Rady. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Schválená usnesení Rady jsou závazná pro všechny její členy,  Kontrolní komisi a případně i pro další organizační složky založené spolkem dle článku  Čl.6. odst.1 Stanov.

Článek IV.

Úkoly a způsob jednání předsedy Rady

Předseda Rady zastupuje a reprezentuje sdružení navenek. Při této činnosti se řídí Stanovami a Organizačním řádem.

Organizuje a řídí činnost Rady, svolává její jednání a to ve spolupráci s tajemníkem spolku.

Zodpovídá za průběžnou kontrolu činnosti tajemníka a ekonomického úseku spolku. Kontroluje plnění jednotlivých usnesení a to jak Rady, tak i Členské schůze.

V rámci svých kompetencí může tyto delegovat na dalšího člena rady, tzn. i tajemníka a to písemně plnou mocí. Toto delegování musí být schváleno členy Rady.

 

Článek V.

Úkoly a způsob jednání místopředsedy Rady

Zastupuje předsedu Rady v případech kdy krátkodobě ze zdravotních, pracovních či závažných osobních důvodů nemůže vykonávat funkci. Při této činnosti se musí řídit Stanovami a Jednacím řádem Rady v ustanoveních týkajících se jednání a rozhodování jako předseda Rady. V případě nepřítomnosti předsedy řídí jednání Rady spolku. V případě jednání navenek však musí mít písemné zplnomocnění předsedy Rady dle článku IV., tohoto Jednacího řádu Rady nebo dle čl.II odst. 6 Organizačního řádu SKS.

Článek VI.

Úkoly a způsob jednání tajemníka

Účastní se všech jednání Rady a Členské schůze.

Přijímá a shromažďuje připomínky a podněty od jednotlivých členů spolku a následně je předkládá na jednání Rady, zodpovídá za aktualizaci internetových stránek spolku. Při své činnosti se řídí Stanovami a Organizačním řádem SKS.

Článek VII.

Kontrolní komise

Účastní se jednání Rady (nemá právo hlasování). Upozorňuje Radu na porušování obecně platných právních předpisů v činnosti spolku, nehospodárné jednání spolku čí jakékoliv nedostatky ve fungování spolku.

Přezkoumává výroční zprávu Rady.

Může radě podávat návrhy vedoucí ke zlepšení zjištěných skutečností ve fungování spolku

Článek VIII.

Ekonomický úsek, sekretariát

Zodpovídá za vedení řádného účetnictví a prostředky sdružení, archivuje veškeré účetní a mzdové dokumenty a písemnosti vzešlé z činnosti spolku vede v intencích platné legislativy archivační a skartační řád a dle něj nakládá s veškerými písemnostmi spolku. Úzce spolupracuje s tajemníkem, předsedou a místopředsedou spolku v celém rozsahu své činnosti.

 

Závěrečné ustanovení

Jednací řád Rady sdružení nabývá platnosti po schválení Radou a to nadpoloviční většinou všech členů Rady sdružení. 

Dne 28.11.2019

……………………………………                            ……………………………………….

              Bohumil Rataj                                                               Martin Chudoba

             předseda Rady                                                            místopředseda Rady