Organizační řád

Organizační řád Sdružení komunálních služeb, z.s.

 

Článek I.
Základní ustanovení

 1. Základním právním dokumentem pro činnost Sdružení komunálních služeb, z.s. jsou Stanovy spolku. Postavení a funkci jednotlivých orgánů spolku dále vymezují Jednací řád Členské schůze a Jednací řád Rady, které vycházejí z uvedených Stanov.
 2. Tento  Organizační  řád  blíže  specifikuje  zásady  činností,  koordinaci,  řízení  a  vztahy mezi orgány spolku neupravované Stanovami, vyjma Členské schůze a Rady.

Jsou to:

– Předseda Rady (dále jen předseda)

– Místopředseda Rady (dále jen místopředseda)

– Tajemník

– Kontrolní komise

– Ekonomický úsek, sekretariát

Článek II.
Předseda

 1. Je koordinátorem činností spolku mezi zasedáními Rady, reprezentuje spolek navenek a jejím jménem podepisuje a přitom se řídí ustanoveními čl. 6, odst. 4 Stanov.
 2. Mimo  úkolů  daných  mu  Stanovami,  Jednacím  řádem  Členské  schůze  a  Jednacím řádem Rady, dále zajišťuje neodkladné záležitosti příslušející do výhradní pravomoci Rady a to při dodržení Jednacího řádu Rady.
 3. Při  výkonu  své  funkce  se  opírá  o  činnost  tajemníka,  se  kterým  v rámci  své  řídící  a koordinační úlohy zadávají plnění úkolů z tohoto vyplývajících.
 4. Ve spolupráci s tajemníkem připravuje jednání rad a schůzí spolku, ze kterých následně pořizuje oficiální zápisy,
 5. Řídí a dozoruje činnost ekonomického úseku nebo externího subjektu, který činnost ekonomického úseku smluvně zajišťuje.
 6. Je oprávněn v případě svého zaneprázdnění nebo své nepřítomnosti pověřit plnou mocí místopředsedu, tajemníka nebo jiného člena rady svým zastupováním.
 7. Činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek,
 8. Umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku
 9. Navrhuje  vnitřní  předpisy  spolku,

Článek III.
Místopředseda

 1. V případě  nepřítomnosti  předsedy  jej  zastupuje  v plném  rozsahu  při  zachování stanovených pravidel Organizačního řádu, jednacího řádu Rady sdružení a Stanov.
  2.  V případě zastupování směrem ke třetím osobám musí být dodrženy Stanovy spolku, Organizační řád a Jednací řád Rady.

Článek IV.
Tajemník

 1. Je výkonným zaměstnancem spolku a mimo úkolů obsažených ve Stanovách spolku čl. 6 odst. 6, dále zajišťuje:
 2. Ve spolupráci s předsedou a místopředsedou zajišťuje aktualizaci Stanov spolku, Jednacího řádu Členské schůze a Jednacího řádu Rady,
 3. rozhodování o záležitostech náležejících do působnosti předsedy Rady a to při dodržení Stanov spolku a Jednacího  řádu  Rady, dále v naléhavých případech nebo neodkladných záležitostech, kde by hrozila újma spolku z prodlení nebo při dlouhodobější nepřítomnosti Předsedy Rady, kdy jeho zplnomocnění nebo pověření nelze dosáhnout.
 4. spolupráci s ekonomickým úsekem, od kterého pravidelně dostává potřebné informace a kterému předává podklady pro práci jeho,
 5. podle pokynů předsedy a usnesení Rady sdružení zastupuje a reprezentuje sdružení navenek a zajišťuje jednání s ostatními orgány a to při zachování ujednání Stanov, Jednacího řádu Rady SKS a tohoto Organizačního řádu SKS.

Dále do působnosti tajemníka spadá:

 1. organizačně připravovat jednání Členské schůze spolku, případná další setkání členů spolku,
 2. zajišťovat administrativní práce související s činností spolku mimo ekonomické agendy,
 3. přijímat  přihlášky  uchazečů  o  členství  ve  spolku a předávat je Radě a následně ekonomickém úseku,
 4. organizačně  zabezpečovat  případná  školení,  semináře,  výstavy  pro  členy  spolku  na základě odsouhlaseného plánu činnosti Členskou schůzí
 5. zajištění a organizování dalších veškerých akcí pořádaných spolkem
 6. shromažďovat a aktualizovat databázi členů spolku a databázi partnerských a vystavovatelských společností a firem,
 7. shromažďovat a připravovat podněty, připomínky a návrhy členů  spolku pro jednání Rady,
 8. zajišťování vedení internetových stránek včetně jejich aktualizací popřípadě i pomocí externí společnosti,
 9. samostatně a iniciativně  jednat jménem spolku, při zachování všech pravidel daných Stanovami a ostatními vnitřními dokumenty, s cílem zajišťování doplňkové hospodářské činnosti směřující k uspokojování potřeb členů spolku a spolku samého.
 10. Při  výkonu  své  funkce  je  plně  zodpovědný  za výše uvedené povinnosti a veškerou svou činnost vykonávanou pro SKS. Za to mu náleží finanční odměna vyplývající z pracovně-právního vztahu, odsouhlaseného Radou.
 11. Tajemník má nárok na zapůjčení služebního notebooku, tiskárny, mobilního telefonu či jiných technických a materiálních potřeb pro výkon své činnosti. Jsou mu poskytovány cestovní náhrady na základě odsouhlasení předsedou nebo místopředsedou před vysláním na pracovní cestu.

 

Článek V.
Kontrolní komise

 1. Je kontrolním orgánem spolku.
 2. Ze  svého  středu  volí  předsedu  Kontrolní  komise,  který  svolává  a  řídí  jednání Kontrolní komise.
 3. Její členové mají právo se zúčastnit jednání Rady, bez práva hlasování.

Kontrolní komise je povinna:

 1. nahlížet do účetních a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje,
 2. je povinna přezkoumat roční účetní závěrku SKS a výroční zprávu Rady,
 3. je povinna podávat informace o zjištěných závadách Radě a nejméně 1x za ro předkládat zprávu o své kontrolní činnosti Členské schůzi,
 4. upozorňovat  Radu  nebo  jejího  předsedu  na  porušení  či  porušování  obecně  platných právních  předpisů  v činnosti  spolku,  dále  Stanov  spolku,  Jednacího  řádu  Rady, Jednacího  řádu Členské  schůze,  Organizačního  řádu,  na  nehospodárné  postupy, případně na další nedostatky v činnosti spolku,
 5. z každé provedené revize je povinna provést zápis, jehož originál musí být uložen na sekretariátu.

Článek VI.
Ekonomický úsek, sekretariát

 1. Je podřízen předsedovi spolku.
 2. Vede veškerou ekonomickou agendu spolku,
 3. je plně zodpovědný za kompletní účetnictví spolku, včetně příslušných odvodových povinností, daňových povinností a ostatních výstupů vůči státním orgánům a institucím,
 4. zajišťuje chod sekretariátu, včetně archivace všech legislativou daných dokumentů (včetně ekonomických),
 5. zajišťuje evidenci a vybírání  členských příspěvků,
 6. hospodaří s finančními prostředky spolku dle usnesení Členské schůze a Rady spolku,
 7. zodpovídá za předávání vyžádaných nebo pravidelně dohodnutých podkladů a informací předsedovi a tajemníkovi pro jejich činnost.
 8. Vedení a zajišťování činnosti Ekonomického úseku je zpoplatněno finanční odměnou, ať již jde o pracovně-právní vztah nebo smluvní ujednání. Výše odměny musí být schváleno radou stejně jako text smluvního či pracovního ujednání.
 9. Archivuje písemnosti vzešlé z činnosti spolku.

 

 

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

 1. Organizační řád nabývá účinnosti dnem jejich schválením Členskou schůzí spolku.
  2.  Rada je zmocněna provést v souladu se Stanovami a tímto Organizačním řádem jeho změnu, pokud to vyžadují závažné důvody zapříčiněné legislativními změnami, podle kterých se spolek řídí. Tato změna musí být následně schválena na nejbližším jednání Členské schůze.

Dne 07.11.2019

…………………………………….                            ………………………………………
                        Bohumil Rataj                                                      Ing. Martin Chudoba, MBA
                           předseda                                                             místopředseda