Volební řád členů Rady a kontrolní komise

Volební řád pro volbu členů Rady a Kontrolní komise Sdružení komunálních služeb

Obsah :

Čl. 1 Rozsah působnosti

Čl. 2 Složení a činnost Rady Sdružení komunálních služeb

Čl. 3 Složení a činnost Kontrolní komise Sdružení komunálních služeb

Čl. 4 Členství v Radě a Kontrolní komisi

Čl. 5 Nominace kandidátů

Čl. 6 Příprava voleb

Čl. 7 Volba členů Rady a Kontrolní komise

Čl. 8 Ustavení Rady a Kontrolní komise

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Příloha: Vzor Hlasovací lístek

 

Čl. 1
Rozsah působnosti

Podle tohoto volebního řádu se postupuje při konání voleb členů Rady nebo Kontrolní komise Sdružení komunálních služeb (dále jen SKS).

 

Čl. 2
Složení a činnost Rady Sdružení komunálních služeb

Složení a činnost Rady vychází ze Stanov spolku.

 • Členská schůze volí ze svého středu sedmičlennou Radu, z které maximálně dva členové mohou být ze zástupců fyzických a právnických osob zabývajících se výrobou, distribucí a činností související s problematikou technické údržby měst a obcí.
 • Je řídícím a výkonným orgánem spolku mezi zasedáními Členské schůze, volební období je čtyřleté. Schází se nejméně šestkrát ročně. Ve své práci se řídí usnesením Členské schůze, zabývá se stížnostmi a náměty ze strany členů spolku a snaží se na základě svých znalostí a možností hledat řešení.
 • Rozhoduje o přijetí nových členů na základě jejich žádosti a splnění podmínek pro přijetí.
 • Zajišťuje a koordinuje doplňování databázového informačního systému spolku.
 • Zajišťuje provoz internetových stránek spolku, včetně jejich pravidelné aktualizace.
 • Organizuje a organizačně zabezpečuje pravidelná setkání členů spolku, včetně přípravy jeho programu.
 • Rada ze svého středu volí předsedu, který je zároveň zplnomocněn vystupovat za spolek vůči třetím osobám. Dále volí místopředsedu a zároveň jmenuje tajemníka.
 • Hájí zájmy spolku vůči třetím osobám.
 • V případě odstoupení člena Rady z funkce, může Rada kooptovat člena nového se zachováním principu regionálně územního zastoupení. Nejvíce však může kooptovat třetinu členů Rady do konání Členské schůze, která potvrzuje volbu.
 • Řídí se Jednacím řádem Rady schváleným Radou spolku.
 • Předkládá ke schválení výsledky hospodaření za předcházející období a plán činnosti na období následující včetně čerpání rozpočtu. Dále předkládá Výroční zprávu o činnosti Rady za předcházející období.

 

Čl. 3

Složení a činnost Kontrolní komise Sdružení komunálních služeb

Složení a činnost Kontrolní komise vychází ze Stanov spolku a Organizačního řádu.

 • Zodpovídá Členské schůzi a předsedovi spolku zejména za prováděné revize hospodaření spolku.
 • Kontrolní komise je tříčlenná, volená Členskou schůzí na čtyřleté funkční období.
 • Podrobné zásady práce a pravomoci Kontrolní komise upravuje Organizační řád.

 

Čl. 4
Členství v Radě a Kontrolní komisi

 • Členem Rady nebo Kontrolní komise může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, popřípadě v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyslovila souhlas se jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně zvolena nebo kooptována v souladu s tímto volebním řádem.
 • Členem Rady nebo Kontrolní komise může být pouze zástupce člena Sdružení komunálních služeb.
 • Člen Rady nemůže být současně členem Kontrolní komise.
 • Funkce člena Rady nebo Kontrolní komise vzniká:
  1. zvolením ve volbách do Rady nebo Kontrolní komise; ke zvolení dojde ukončením hlasování, případně ukončením losování dojde-li při volbách k rovnosti hlasů u kandidátů, kteří se v pořadí voleb umístili shodně na posledním voleném a prvním nevoleném místě,
  2. kooptováním některého z členů Sdružení komunálních služeb Radou Sdružení komunálních služeb; den vzniku funkce je den kooptování.
 • Funkce člena Rady zaniká:
  1. v den zvolení nových členů Rady,
  2. odstoupením člena Rady,
  3. odvoláním jmenovaného člena,
  4. vznikem neslučitelnosti funkcí,
  5. ztrátou volitelnosti člena Rady,
  6. úmrtím člena Rady,
  7. uplynutím funkčního období člena.
 • Funkce člena Kontrolní komise zaniká:
  1. v den zvolení nových členů Kontrolní komise,
  2. odstoupením člena Kontrolní komise,
  3. odvoláním jmenovaného člena Kontrolní komise,
  4. vznikem neslučitelnosti funkcí,
  5. ztrátou volitelnosti člena Kontrolní komise,
  6. úmrtím člena Kontrolní komise,
  7. uplynutím funkčního období člena Kontrolní komise.
 • Neslučitelností funkcí dle tohoto volebního řádu se rozumí skutečnost, že volený člen Kontrolní komise je v průběhu funkčního období jmenován-kooptován do funkce člena Rady. Členství v Kontrolní komisi zaniká dnem kooptování na člena Rady.
 • Ztrátou volitelnosti dle tohoto volebního řádu se rozumí skutečnost, že volený člen Rady nebo Kontrolní komise přestal být zástupcem člena organizace. Členství těchto osob zaniká dnem vzniku uvedených skutečností.

 

Čl. 5
Nominace kandidátů

 • Kandidáta pro volby Rady nebo Kontrolní komise může navrhovat každý zletilý občan – právoplatný člen SKS, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají písemně na adresu spolku nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb.
 • Návrh musí obsahovat:
  1. jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele, jméno zastupujícího Člena SKS,
  2. podpis navrhovatele.
 • K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta s úředně věřeným podpisem, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.
 • Návrh listiny kandidatury včetně prohlášení je uveden jako příloha č. 1 tohoto volebního řádu.

 

Čl. 6
Příprava voleb

 • Přípravu a průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje předchozí Rada, která emailem vyzve Členskou základnu k nominaci jednotlivých zástupců do Rady a Kontrolní komise minimálně 60 dnů před konáním voleb. Na samostatné nominování je stanoven termín 30 dnů ode dne oslovení k nominaci. Nejpozději je však možné podat kandidaturu 30 dnů přede dnem konání voleb.
 • Předchozí Rada následně zajišťuje, kontroluje a provádí:
  1. přijímání návrhů kandidátů na člena Rady nebo Kontrolní komise,
  2. kontrolu úplnosti doručených kandidátních listin a následné sestavení hlasovacího listu do Rady a hlasovacího listu do Kontrolní komise a jejich zveřejnění na veřejně přístupném místě před konáním Členské schůze a elektronicky na webu Sdružení komunálních služeb min. 20 dnů před volbou. Při neúplnosti kandidátní listiny je navrhovatel vyzván k případnému doplnění do 10-ti dnů ode dne oznámení o doplnění,
  3. hlasovací lístky pro volby členů Rady a Kontrolní komise opatřené razítkem SKS,
  4. distribuci lístků pro volby členů Rady a Kontrolní komise v den konání volby,
  5. vyhlášení určení místa a termínu konání voleb min. 60 dnů před vlastním volbou,
  6. sestavení seznamu voličů oprávněných osob, při zachování pravidla jednoho zákonného zástupce člena SKS, přičemž každý zástupce má pouze jeden hlas.
 • Vlastní volbu zajišťuje Volební komise zvolená Členskou schůzí.
 • Volební komise zajišťuje, kontroluje a provádí:
 1. oprávněnost jednotlivých kandidátů k volbě na základě Volebního seznamu,
 2. dohlíží na správnost volby,
 3. po skončení voleb otevře volební schránku a přepočítá jednotlivé hlasy včetně kontroly správného hlasovacího lístku
 4. zajištění losování při volbách dle podmínek tohoto volebního řádu
 5. vypracuje zápis o průběhu voleb
 6. seznámí Členskou základnu s výsledkem voleb.

 

Čl. 7
Volba členů Rady nebo Kontrolní komise

 • Členy Rady nebo Kontrolní komise volí oprávněné osoby tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem SKS.
 • Zástupce člena SKS hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pokud není volič osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost platným občanským průkazem včetně informace jakého člena SKS zastupuje.
 • Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.
 • Na hlasovacím lístku pro volby členů Rady může být zakroužkován pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen (minimálně 1 – maximálně 7 kandidátů), na hlasovacím lístku pro volbu Kontrolní komise může být zakroužkován pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen (minimálně 1 – maximálně 3 kandidáti). Je-li zakroužkován vyšší počet kandidátů nebo žádný, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, je-li hlasovací lístek zcela přetržený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
 • Volební komise prohlásí volby za ukončené v okamžiku, kdy odvolili všichni voliči uvedení ve volebním seznamu, nebo v okamžiku uplynutí stanoveného časového limitu uvedeného ve vyhlášení konání voleb. Po ukončení hlasování provede volební komise sčítání hlasů. Nejdříve vyřadí neplatné lístky (tj. lístek, kde je zakroužkovaný vyšší počet kandidátů nebo žádný, nebo lístek zcela přetržený), potom součtem hlasů z platných hlasovacích lístků sestaví pořadí kandidátů.
 • Za zvoleného člena Rady nebo Kontrolní komise jsou považováni ti kandidáti, kteří ve volbách získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí kandidátů, kteří se ve volbách umístili na posledním voleném a prvním nevoleném místě stanoví losem. V případě, že ve volbách nedojde z jakéhokoliv důvodu ke zvolení dostatečného počtu členů Rady či Kontrolní komise, je volební komise povinna vyhlásit opakovanou výzvou konání opakovaných voleb s termínem do 30 dnů ode dne konání původních voleb za účelem zvolení chybějících členů.
 • Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvolených členů Rady či Kontrolní komise, se považují za případné náhradníky v pořadí dle umístění ve volbách pro případ, kdyby zvolený člen Rady či Kontrolní komise do svého prvního zasedání odmítl tuto funkci.
 • Po ukončení voleb zpracuje volební komise Zápis o provedení a výsledcích voleb do Rady a Kontrolní komise. Zápis obsahuje:
  1. návrhy kandidátů na člena Rady a Kontrolní komise,
  2. počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů,
  3. jména zvolených členů Rady a Kontrolní komise, pořadí náhradníků za obě skupiny,
  4. jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.
 • Zápis podepisují všichni členové volební komise. Zápis bude součástí Usnesení Členské schůze a zároveň bude zveřejněn elektronicky na webu Sdružení komunálních služeb do 30 dnů ode dne konání voleb.

 

Čl. 8
Ustavení Rady a Kontrolní komise

První zasedání Rady a Kontrolní komise svolává předseda Rady SKS nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Na prvním zasedání nově zvolí Rada svého předsedu a Kontrolní komise svého předsedu. Každé další zasedání Rady a Kontrolní komise svolává zvolený předseda Rady SKS.

 

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 • Tajemnice spolku bez zbytečného odkladu seznámí všechny členy s tímto volebním řádem, pokud se na ně vztahuje. Dále jej zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Radu zřizuje Členská základna svým usnesením.

 

 

 

 

12.5.2016

 

Bohumil Rataj

Předseda Rady

 

Sdružení komunálních služeb, z.s., Dělnická 164, 434 01  Most

 

 

NÁVRH NA KANDIDÁTA

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………

(Jméno a příjmení navrhovaného kandidáta)

 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………..

(Bydliště)

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………

(Společnost – Člen SKS)                                                                                                              

 

člen Rady / člen Kontrolní komise*

……………………………………………………………………………………………………………………..………………

(Orgán, do kterého je kandidát navrhován- *nehodící se škrtněte)

 

 

 

………………………………

(Datum)

 

 

…..……………………………………………                        ……………………………………………..

(Jméno a příjmení navrhovatele – čitelně)                         (Podpis navrhovatele)

 

 

 

 

 

Příloha: Čestné prohlášení o splnění podmínek dle čl. 5 odst. 3 volebního řádu

Příloha návrhu na kandidáta

SOUHLAS S FUNKCÍ ČLENA RADY / KONTROLNÍ KOMISE*

SOUHLAS SE ZÁPISEM DO VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU

 

Já, ……………………………., r.č.: ………………………, bytem: ………………………… souhlasím s výkonem funkce člena Rady / kontrolní komise* spolku Sdružení komunálních služeb, z.s.

 

Prohlašuji, že:

 • souhlasím se zveřejněním mých osobních údajů v souvislosti s volbou,
 • jsem členem Sdružení komunálních služeb, z.s., Dělnická 164, Most, IČ 41191617,
 • plním řádně a včas členské povinnosti uvedené ve stanovách spolku,
 • nejsou mi známy podmínky volitelnosti ve smyslu Volebního řádu spolku,
 • jsem bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a splňuji podmínky podle ustanovení § 6 tohoto zákona,
 • není u mne dána překážka výkonu funkce ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • nebylo vůči mně vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až § 65 zákona o obchodních korporacích ohledně mého majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž jsem za poslední tři roky působil jako člen orgánu, ani není dána jiná překážka funkce.

 

 

Dále souhlasím se zápisem své osoby jako člena Rady / kontrolní komise* do spolkového rejstříku ve spolku Sdružení komunálních služeb, z.s.

 

 

Toto prohlášení se vyhotovuje pro účely oddělení spolkového rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

 

V ……………… dne …………….

 

 

……………………………….

Jméno

 

 

*nehodící se vynechte

 

Hlasovací lístek

pro volbu členů Rady a Kontrolní komise Sdružení komunálních služeb, z.s.

Členská schůze ……………………., Sdružení komunálních služeb, z.s., Dělnická 164, 434 01  Most

 

Kandidátní listina pro členy Rady

(zakroužkujte minimálně jednoho kandidáta – maximálně 7 kandidátů)

Číslo kandidátaJméno a příjemní, bydlištěZastupující společnost
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  

 

Kandidátní listina pro členy Kontrolní komise

(zakroužkujte minimálně jednoho kandidáta – maximálně 3 jména kandidátů)

Číslo kandidátaJméno a příjemníSpolečnost
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15