Rubriky
Nezařazené

Eurokomisia žaluje Slovensko

Európska komisia žaluje Slovensko. Prípad, ktorý postúpila Súdnemu dvoru Európskej únie sa týka toho, že Slovensko nerekultivovalo a neuzavrelo niekoľko skládok odpadu podľa požiadaviek smernice o skládkach odpadov, podľa ktorej by sa v Európe malo vykonávať len bezpečné a kontrolované skládkovanie.

Podľa spomínanej smernice mali členské štáty uzavrieť staré skládky do 16. júla 2009. Jedinou výnimkou boli prípady, keď sa rozhodnutím príslušného orgánu povolila ďalšia prevádzka danej skládky na základe primeraného plánu úpravy. V pláne zároveň štáty museli vysvetliť, ako sa budú plniť požiadavky smernice.

Skládky pritom možno za definitívne uzavreté považovať až po tom, ako príslušný orgán vykoná záverečnú kontrolu na mieste, posúdi všetky dokumenty predložené prevádzkovateľom a schváli uzavretie a rekultiváciu, ktorá je v tomto aspekte kľúčová.

Z dôvodu nesúladu so smernicou zaslala Komisia v apríli 2017 Slovensku formálnu výzvu, po ktorej v marci 2019 nasledovalo odôvodnené stanovisko.

„Slovensko odvtedy niekoľko nevyhovujúcich skládok uzavrelo a niekoľko ďalších skládok obnovilo a opätovne povolilo. Stále je však potrebné prijať opatrenia v prípade 21 slovenských skládok. Týmto starým skládkam chýba primeraný plán, v ktorom by sa vysvetlilo, ako sa budú plniť požiadavky smernice, a príslušné orgány nevydali konečné rozhodnutie povoľujúce ďalšie činnosti,“ vysvetľuje Komisia.

Tá zároveň dodáva, že v súčasnosti je 21 skládok vyradených z prevádzky, neboli však rekultivované a definitívne uzavreté, ako vyžaduje predmetná smernica. Z tohto dôvodu môžu podľa Komisie aj naďalej predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie.

„Slovenské orgány teda v plnej miere nevyriešili sťažnosti vznesené Komisiou. Komisia dospela k záveru, že úsilie slovenských orgánov bolo doteraz neuspokojivé a nedostatočné, a preto prípad Slovenska postupuje Súdnemu dvoru Európskej únie,“ uzavrela Komisia.

Foto + zdroj: