Rubriky
Nezařazené

Glyfosát: Nebyla navržena žádná změna klasifikace nebezpečnosti

RAC souhlasí se zachováním současné klasifikace glyfosátu jako látky způsobující vážné poškození očí a toxické pro vodní organismy. Po rozsáhlém přezkumu vědeckých důkazů dospěl k závěru, že klasifikace jako karcinogen není oprávněná (ECHA 1. 6. 2022).

Výbor pro posuzování rizik (RAC) dospěl k závěru, že by měla být zachována stávající klasifikace glyfosátu jako látky, která způsobuje vážné poškození očí a je toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Výbor zjistil, že dostupné vědecké důkazy nesplňují kritéria pro klasifikaci glyfosátu jako látky toxické pro specifické cílové orgány nebo jako látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci.

Výbor RAC hodnotil nebezpečné vlastnosti glyfosátu podle kritérií dle nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP). Při tvorbě stanoviska byl zvažován rozsáhlý objem vědeckých údajů a značné množství připomínek, které byly obdrženy během konzultací.

Nové stanovisko výboru RAC je v souladu s návrhem čtyř členských států, které v současné době glyfosát hodnotí, ale rovněž se stanoviskem RAC z roku 2017.

Přijaté stanovisko bude zveřejněno na internetových stránkách agentury ECHA a do poloviny srpna bude zasláno Evropské komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA provede hodnocení rizik glyfosátu, které je očekáváno v červenci 2023.

Evropská komise bude analyzovat závěry EFSA a obnovenou hodnotící zprávu, kterou vypracovalo Švédsko, Francie, Maďarsko a Nizozemsko. Komise poté předloží členským státům obnovenou zprávu a návrh nařízení o tom, zda bude schválení glyfosátu pro použití v EU obnoveno, či nikoli.

Zdroj+foto: