Rubriky
Nezařazené

Jak se v Turnově podařilo snížit množství směsného komunálního odpadu

Turnov se zaměřoval na třídění bioodpadu dlouhodobě. V roce 2021 zintenzivnil separaci komunálního odpadu zavedením door to door systému, snížením frekvence svozu směsného odpadu a optimalizací sběrných míst. Město nezapomíná ani na osvětu a komunikaci s občany.

Door to door, méně svozů SKO i optimalizace sběrných míst

Turnov zavedl door to door (d2d) sběr odpadů od listopadu 2021. Občané z rodinných domů se do nového systému mohli zapojit dobrovolně. Nádoby na třídění odpadu dostali do zápůjčky zdarma a jejich svoz probíhá přímo od domu. Jde tedy o velmi pohodlný způsob ve srovnání s předchozím systémem, kdy bylo nutné pytlovaný odpad odvážet na jedno ze dvou sběrných míst.

Současně se změnila frekvence svozu komunálního odpadu od rodinných domů, a to na svoz jednou za 14 dnů. Tento harmonogram platí i v případě, že se domácnost do systému nezapojila. Tříděný odpad tito občané odkládají v rámci sběrných míst tříděného odpadu nebo odvážejí do sběrného dvora.

Občané ze sídlišť i nadále využívají pro separaci sběrná místa. S novým systémem přibyl také nový typ nádob na tříděný odpad, protože nápojové kartony se nyní třídí odděleně. Na více míst byly doplněny také nádoby na kovy.

Nádoby na tříděný odpad

Město zakoupilo 4 490 nádob o objemu 240 litrů na papír a plasty, 1 168 nádob o objemu 240 litrů na bioodpad, 45 nádob o objemu 660 litrů na bioodpad ze sídlištní zástavby, 95 kontejnerů o objemu 1100 litrů – 30 na papír, 40 na plasty, 25 na nápojový karton a 25 kontejnerů o objemu 1 100 litrů na kovy.

„Na základě zpracovaného projektu byly zakoupeny nádoby na papír, plasty a bioodpad dle předpokládaných potřeb města. Z těchto zakoupených nádob máme v tuto chvíli vydáno pro papír 69% nádob a pro plasty 70% nádob,“ říká Zuzana Sedláková z odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov.

Projekt zahrnoval menší počet nádob na bioodpad. Svoz bioodpadu totiž v Turnově probíhá již od roku 2009 a je postupně rozšiřován. V době zavádění d2d mělo město Turnov ve výpůjčce u občanů 1 142 malých nádob na bioodpad na 120 nebo 140 litrů.

„V rámci projektu door to door město zajistilo 1168 nádob na bioodpad. Lidé mohli biopopelnice vyměňovat za větší. Zájem překonal očekávání a velké nádoby byly vyčerpány již v listopadu 2021. Město Turnov jich proto dalších 300 kusů přikoupilo,“ přibližuje situaci Zuzana Sedláková a dodává: „V tuto chvíli je vydáno přibližně 95% nádob na bioodpad z celkového množství, tedy v rámci dotace i následného nákupu.“

Nádoby jsou očipované, takže výsypy jsou automaticky identifikovány a data je následně možné sledovat v aplikaci.

Osvěta občanů

Před zavedením změn je třeba intenzivně komunikovat s občany, seznámit je s důvody chystaných změn i s cíli, kterých je třeba dosáhnout. O odpadovém hospodářství informuje město Turnov občany na svých webových stránkách, v tisku i na sociálních sítích.

Pokles množství SKO

„Po zavedení systému jsme zaznamenali pokles množství komunálního odpadu jako celku. Množství tříděného odpadu narostlo,“ konstatuje Zuzana Sedláková.

V roce 2020 byl průměr na jednoho občana Turnova následující:

Plasty – 12,562 kg

Papír – 23,166 kg

Sklo – 18,030 kg

Nápojový karton – 0,397 kg

Textil – 3,615 kg

Kov – 0,613 kg

Bioodpad – 124,135 kg (včetně odpadu z údržby zeleně na území města)

Nebezpečné odpady – 0,928 kg

Objemné odpady – 41,68 kg

Směsný komunální odpad – 189 kg

V následujících tabulkách jsou data, která porovnávají celkové množství tříděných odpadů i směsného komunálního odpadu za 1. a 2. čtvrtletí 2021 a 2022 (množství je uváděno v tunách)

 

Data jsou tvořena celkovou produkcí odpadu, který vzniká na území města od občanů (popelnice, kontejnery) a také odpadů dovezených občany na sběrný dvůr, odpadů z odpadkových košů, odpadů z černých skládek i odpadů vzniklých z různých stavebních akcí, které provádí město Turnov.

 

Foto + zdroj: