Rubriky
Nezařazené

Jak se vyrovnat s novým ustanovením o odpovědném zadávání veřejných zakázek?

Novelizaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) nepředcházela širší odborná diskuse, a protože výklad tohoto nového ustanovení není zcela jasný, diskuse je vedena ex post.

Platforma odpovědného veřejného zadávání provedla průzkum k novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), která v § 6 odst. 4 stanoví, že zadavatelé jsou povinni dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (účinnost od 1. ledna 2021).

Konkrétně ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ stanoví, že: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

I po prvních měsících účinnosti obavy zadavatelů a nejasnosti kolem praktického využití ustanovení přetrvávají. S novým ustanovením se pojí například otázka výkladu výrazu „možné,“ otázky ohledně přístupu následných kontrol a auditů a také otázky spojené s uplatněním této nové zásady i u veřejných zakázek malého rozsahu.

Proto Platforma odpovědného veřejného zadávání (OVZ) provedla mezi svými členy průzkum s cílem přispět k odborné diskusi, jak se s novým ustanovením vyrovnat. Platforma OVZ je zřízena Ministerstvem práce a sociálních věcí a jejími členy jsou ministerstva, státní podniky, kraje, města i další veřejní zadavatelé.

Jak se k současnému znění ustanovení postavit

  • Za nejlepší řešení považována úprava § 6 odst. 4 ZZVZ. Konkrétně úprava, která by vyřešila otázku výkladu výrazu „možné“ tak, že zadavatel by měl povinnost zvážit využití odpovědného veřejného zadávání a inovací a zohlednit je ve veřejných zakázkách tam, kde by to bylo vhodné.
  • Jako druhé nejlepší řešení bylo hodnoceno v podstatě přesunutí této povinnosti ze zásad a tomu uzpůsobené znění v § 36 odst. 1 ZZVZ: Zadavatel má povinnost zvážit při přípravě zadávacího řízení zohlednění odpovědného veřejného zadávání a inovací a povinnost využít je ve vhodných veřejných zakázkách.
  • Jako nejhorší varianta bylo hodnoceno zrušení současného novelizovaného znění § 6 odst. 4 ZZVZ, tedy návrat k původnímu znění.

Z průzkumu vyplývá, že i přes nejasnosti, které novelizace přinesla, zadavatelé sociálně a environmentálně odpovědný přístup pokládají za důležitou součást veřejných zakázek, která do zákona o zadávání veřejných zakázek patří.

Foto: pixabay
Zdroj: