Rubriky
Nezařazené

Jak v Humpolci pracují na snížení produkce směsného komunálního odpadu

V Humpolci a jeho místních částech zavedli od 1. dubna 2021 nový způsob sběru a svozu odpadů. Zvolili tzv. Door to Door (D2D) systém. Jedná se o sběr tříděného a směsného odpadu přímo od domu, který se osvědčil i v mnoha dalších obcích a městech České republiky.

Co je systém Door to Door (D2D)

Systém door-to-door spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění přímo u svých domů. Třídění odpadu tak probíhá přímo v domácnostech.

Většina občanů Humpolce se do D2D systému zapojila

„V současné době je do systému D2D zapojeno necelých 80 procent domácností – včetně místních částí města,“ říká Karel Kratochvíl, starosta města Humpolec.

Občané z rodinných domů dostali od města zdarma do zápůjčky až tři nádoby na tříděný odpad (objem 240 litrů), a to na papír, plast a bioodpad. Nádobu na směsný odpad již obdrželi v minulosti.

Pro zapojení do systému bylo třeba vzít si minimálně dvě libovolné nádoby na tříděný odpad z výše zmíněné trojice.

Každé číslo popisné rodinného domu má v tuto chvíli nárok maximálně na 1 žlutou nádobu na plast, na 1 modrou nádobu na papír a 1 hnědou nádobu na bioodpad.

Obyvatelé bytových a panelových domů díky kontejnerovým hnízdům u svých dveří již třídí. Nově v tamních hnízdech přibyla i nádoba na bioodpad, aby se objem směsného odpadu ještě snížil.

Sleva na místním poplatku

Domácnosti, které se do systému Door to Door zapojí, získají zpětně slevu na místním poplatku za svoz odpadu. Sleva za jeden kalendářní rok bude činit až 60 korun za jednoho poplatníka. To znamená, že každý poplatník v roce 2021 zaplatí ještě 780 korun s tím, že na slevu bude mít nárok v roce 2022. Na tuto slevu mají nárok i obyvatelé bytových a panelových domů.

Výhody D2D systému

  • Navýšení objemu separovaného odpadu a snížení produkce SKO
  • Kvalitněji vytříděné suroviny
  • Omezení množství odpadu, který končí na skládkách
  • Evidence odpadu
  • Zvýšený komfort pro občany
  • Navýšení motivace občanů ke třídění odpadu

Kromě ekologické stránky jde hlavně o možnost, jak si jednoduše a pohodlně sám hospodařit s vlastním odpadem u vlastního domu bez závislosti na společných kontejnerových hnízdech,“ přibližuje systém z pohledu občanů Karel Kratochvíl.

Občané třídí přímo ve svých domácnostech, je to pohodlné a časově nenáročné. Získává se tak mnohem kvalitněji vytříděný materiál, což je žádoucí vzhledem k následující recyklaci odpadu.

Zvýšený komfort motivuje řadu lidí ještě k větší míře třídění odpadů. Obec tak může snížit množství produkovaných směsných odpadů, které v dnešní době končí většinou na skládkách.

Popelnice na tříděný odpad jsou v Humpolci očipované, a tak připravené na případnou možnost zavedení evidence odpadů z každé domácnosti v rámci D2D. Do budoucna se bude zvažovat další vývoj celého systému.

D2D systém totiž navíc umožňuje prostřednictvím čárových či QR kódů vést evidenci pro každou zapojenou domácnost a získat tak přehled o jednotlivých tocích odpadu. Další možností je také využití evidence pro motivaci občanů v podobě například slev na poplatcích.

Proč Humpolec zvolil D2D systém

Nová odpadová legislativa cílí na využívání odpadu a ústup od skládkování. Jednou z možností je přechod na energetické využívání nevytříděného odpadu, nicméně v současné době tento region spalovnu nemá a její realizace je procesně i finančně velmi náročná.

Legislativa také počítá s výrazným zdražením poplatků za skládkování, a to za tunu odpadu více než trojnásobně už v roce 2030.

Z dat za rok 2019 vyplývá, že celková produkce komunálního odpadu, tedy veškerého odpadu, který vzniká na území obce, činila v Humpolci 6 393,5 tun. To je v přepočtu na jednoho obyvatele 582,8 kilogramů. Ve srovnání s rokem 2018 je to o 43,2 kilogramů na obyvatele více.

Téměř polovinu produkce komunálního odpadu dlouhodobě zaujímají biologicky rozložitelné odpady, dalších téměř 45 % tvoří směsný komunální odpad a objemný odpad.

„Hlavním důvodem zavedení D2D bylo snížení množství směsného komunálního odpadu, který bez dalšího využití končí na skládkách,“ upozorňuje Karel Kratochvíl a dodává: „Důkazem, že se to daří, jsou první čísla meziročního srovnání, která skutečně dokazují, že směsného odpadu ubylo.“

D2D systém tak v Humpolci nabízí řešení, jak navýšit separaci bioodpadu a dalších tříditelných složek a snížit produkci směsného komunálního odpadu.

Foto: pixabay
Zdroj: