Rubriky
Nezařazené

Pardubice řeší doplnění chybějící zeleně

V okolní krajině Pardubic dnes chybí okolo 200 hektarů ekologicky stabilních ploch, stav biodiverzity je velmi nízký a ekologická stabilita výrazně poškozená. Zelená infrastruktura, jejíž kostru tvoří lesy, krajinná a sídelní zeleň, je místy nestabilní. V různých částech města chybí obyvatelům v docházkové vzdálenosti dostatečně velké plochy zeleně.

V krajině se navíc objevují rizika jako například náchylnost půdy k erozi nebo vysoké riziko vysychání drobných vodních toků či chybějící prostupnost mezi obcemi.

Horší je situace na jihu města, a to zejména mezi obcemi Dražkovice, Nemošice, Ostřešany, Mnětice, Hostovice, kde je navíc výrazně nižší lesnatost. „Naším cílem je tuto situaci zlepšit. Proto jsme zahájili přípravy krajinného plánu pro katastr Dražkovice. Odbor hlavního architekta ve spolupráci s městským obvodem V proto pracoval na přípravě zadání krajinného návrhu, který vychází ze zpracované Územní studie krajiny ORP Pardubice a na který pátý městský obvod uvolnil finance ze svého rozpočtu,“ popisuje náměstkyně za životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že návrh už byl zpracován a odevzdán.

Návrh krajinných úprav Dražkovic zpracovávala Ing. Jana Kohlová z ateliéru Panoram. Na základě podrobných historických, provozních a přírodních analýz představila vizi doplnění listnatých a ovocných alejí, ovocných sadů, remízů, mokřadů, chybějících částí ÚSES (územního systému ekologické stability), cestního systému a vybavenosti území drobnou architekturou. Cílem bylo vytvořit funkční síť zelené infrastruktury, aby zde vznikl skutečně ucelený a funkční systém. Výsledkem je tedy návrh zokruhování cest, díky kterému by měli obyvatelé Dražkovic víc možností k rekreaci. Dalším výstupem pak je cílené propojení lipovou alejí směrem sever-jih od Nemošic na Mikulovice, propojení ovocnými alejemi vybíhajícími z Dražkovic a doplnění dílčích ploch zeleně, které by obohatily krajinnou biodiverzitu a podpořily zadržování vody v krajině.

V prosinci 2022 bylo s návrhem seznámeno zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V a současně proběhly konzultace na pozemkovém úřadě v Pardubicích. „Na tyto konzultace v lednu navázala schůzka s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ohledně možnosti financování projektu ve vazbě na aktuálně vyhlášenou výzvu v rámci opatření: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, kde se finanční podpora pohybuje v rozmezí 85 až 100 % nákladů. Z dotací je možné financovat přírodě blízké vodní prvky v krajině včetně sídel, jako jsou mokřady a tůně, a vegetační krajinné prvky,“ dodává primátor města Jan Nadrchal, který zodpovídá také za oblast dotací.

Celkově by ve městě mohlo vzniknout až 5 hektarů ekologicky stabilních ploch zahrnujících téměř tři stovky jak listnatých dřevin, tak ovocných vysokokmenů. Výsadba by zároveň zahrnovala přes 8,5 tisíce listnatých špičáků, necelých 1,2 tisíc keřů a vzniklo by zde zhruba 5 hektarů trávo-bylinného porostu. „K vytvoření funkčního systému zeleně je však stále ještě zapotřebí získat podporu a pozemky pro založení dalších 10 hektarů přirozených stanovišť, a to na pozemcích soukromých majitelů. Což s sebou pochopitelně obnáší i nezbytnou komunikaci s majiteli pozemků a možnost provedení pozemkových úprav,“ uzavírá náměstkyně Klčová.

Zdroj: