Rubriky
Nezařazené

Právník radí: Jak se mohou obce bránit proti neoprávněnému odkládání odpadu od podnikajících osob

V reakci na článek Právník radí: Jak na živnostenský odpad přinášíme dnes informace pro obce o možnostech, které mohou zvolit v případě, že podnikající osoby odkládají svůj odpad do běžného komunálního i tříděného odpadu v rozporu se zákonem.

Problematiku a možná řešení pro obce přibližuje redakci Komunální ekologie Mgr. Petr Opluštil z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o.:

Kontrolní mechanismy

Obecní úřad každé obce v České republice má dle § 147 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákon o odpadech) oprávnění kontrolovat, zda právnické a podnikající fyzické osoby

  1. a) využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní, a
  2. b) mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu se zákonem o odpadech, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle zákona o odpadech.

Pokud bude mít obecní úřad podezření, že určitá právnická nebo podnikající fyzická osoba užívá její obecní systém, i když nemá uzavřenou smlouvu s obcí na využívání obecního systému nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou nebo že tato osoba nemá uzavřenou smlouvu s oprávněnou osobou k převzetí odpadu, může zahájit kontrolu dodržování těchto povinností u této osoby. Při kontrole pak postupuje v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Přestupky

Přestupku dle § 118 odst. 1 písm. b) a c) zákona o odpadech se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí mimo jiné tím, že

(i) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech neprokáže, že předala odpady, které produkuje, v odpovídajícím množství a stanoveným způsobem nebo

(ii) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech nemá stanoveným způsobem a v odpovídajícím množství písemnou smlouvou zajištěno předání komunálního odpadu, který běžně produkuje, nebo stavebního a demoličního odpadu, které sama nezpracuje.

Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč.

Pravomoci obce

Pokud obecní úřad v rámci kontroly zjistí, že právnická nebo podnikající fyzická osoba porušila zákon o odpadech výše uvedeným způsobem a je tak důvodně podezřelá ze spáchání výše uvedených přestupků dle § 118 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o odpadech, kontrolující obecní úřad má i pravomoc zahájit a vést s takovou osobou přestupkové řízení (§ 123 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech).

Vedle výše uvedených sankcí za přestupky se může sama obec případně na dané osobě domáhat náhrady škody nebo vydání bezdůvodného obohacení způsobených obci nebo na její úkor využíváním obecního systému bez uzavřené smlouvy v rozporu se zákonem o odpadech.

Těchto nároků se obec může domáhat přímo v přestupkovém řízení, případně v samostatném civilním soudní řízení. V praxi může být problematické prokazování výše škody i bezdůvodného obohacení. V případě uplatnění těchto nároků obcí v přestupkovém řízení se jeví jako vhodnější z důvodu vyloučení případné podjatosti úředních osob, aby řízení o přestupku nevedl obecní úřad poškozené obce. V takovém případě bude vhodnější, aby přestupkové řízení bylo vedeno Českou inspekcí životního prostředí, nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností, není-li tato obec s rozšířenou působností poškozenou.

Foto: novinykraje
Zdroj: