Rubriky
Nezařazené

Právník radí: OSVČ a poplatky za odpady na dvou místech podnikání

OSVČ má sídlo v jednom městě, kde podniká a zároveň v jiném městě poskytuje ubytovací služby (pronajímá chalupu), kde také produkuje odpady. Stačí, když bude OSVČ zapojena do systému odpadového hospodářství v městě sídla podnikání na základě smlouvy s městem a odpady z ubytování bude odvážet?

Další dotaz, který zaslali čtenáři do naší Poradny, zahrnuje ještě další otázky: Může město, kde zmíněná OSVČ pronajímá chalupu, chtít předložit smlouvu o zapojení OSVČ do sytému města z místa podnikání? Nebo je nutné řešit odpady odděleně, tedy zvlášť v každém místě, kde OSVČ produkuje odpady?

Jako podnikatel – OSVČ jste původcem odpadu a musíte mít na svůj podnikatelský odpad uzavřenou smlouvu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. Pokud produkujete jen komunální odpad nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů a obec umožňuje podnikatelům zapojení do obecního

systému, můžete smlouvu o nakládání s takovými odpady uzavřít též s obcí. V takovém případě platíte městu smluvní odměnu za nakládání s Vaším odpadem. Není ani vyloučeno, abyste do obce, kde máte sídlo a s níž máte uzavřenou výše uvedenou smlouvu převezl komunální odpad ze své chalupy a tento předal do obecního systému, pokud to podmínky smlouvy s obcí umožňují.

Na druhou stranu to však ještě nemusí znamenat, že současně nebudete mít povinnost hradit poplatek za komunální odpad, a to nejen v obci, kde se chalupa nachází, ale též v obci, kde máte trvalý pobyt nebo bydliště.

Konkrétní odpověď je odvislá od toho, jaký druh poplatku za komunální odpad je v té které obci zaveden a kde jako fyzická osoba máte bydliště nebo přihlášený trvalý pobyt.

Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů („MístPop“) těmito druhy jsou:

  1. a) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo
  2. b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Jedna obec může v daném poplatkovém období (zpravidla kalendářní rok) zavést pouze jeden z nich.

Pokud je v obci zaveden poplatek za obecní systém, je poplatníkem (i) fyzická osoba přihlášená v obci nebo (ii) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Přihlášením v obci se podle § 16 odst. 1 MístPop rozumí přihlášení k trvalému pobytu. Pronajímaná chalupa spadá pod stavbu pro rodinnou rekreaci podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště.

Je-li v obci zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, je poplatníkem (i) fyzická osoba, která má v této nemovitosti bydliště, nebo (ii) vlastník nemovitosti, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Co se týče chalupy, v případě obou poplatků budete poplatníkem, pokud v chalupě nikdo nemá bydliště nebo trvalý pobyt, a to z důvodu vlastnictví chalupy jako nemovité věci.

Poplatek nebudete v takovém případě povinni hradit výlučně v případě, že obec, v níž se chalupa nachází, stanoví poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků (popelnic) a současně obec nestanoví minimální výši dílčího základu poplatku (minimální kapacitu popelnice). Pokud si v takovém případě na chalupě žádnou kapacitu soustřeďovacích prostředků neobjednáte, protože budete vozit komunální odpad do obce, v níž máte jako OSVČ místo podnikání, nebudete muset platit obci, v níž se chalupa nachází, žádný poplatek v souvislosti s odpadem z této chalupy.

Odpovědi poskytl Mgr. Petr Opluštil z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o.

ZDROJ: