Rubriky
Nezařazené

SAKO Brno zahajuje výběrové řízení na výstavbu nejmodernější spalovenské linky v ČR

Projekt dostavby areálu SAKO Brno na Jedovnické vstupuje do další fáze. Společnost vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele třetí spalovenské linky.

K jeho výběru by mohlo dojít již začátkem příštího roku a k zahájení provozu vysoce účinného zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z nevyužitelného komunálního odpadu přibližně o tři roky později.

Nová linka zvedne nominální kapacitu celého zařízení na 352 000 tun zpracovaného odpadu ročně. Plánovaným technickým řešením se zařadí mezi energeticky nejúčinnější zdroje kombinované výroby elektrické energie a tepla v rámci republiky. Modernizací výrobního zařízení se výrazně navýší možnost dodávek tepla do sítě centrálního zásobování a množství dodané elektrické energie městu Brnu.

Kapacita stávajících kotlů na energetické využívání odpadů je již několik měsíců zcela naplněna a stále přicházejí další požadavky na přebírání odpadu, které již plníme jen s obtížemi. Také skládky v blízkém i vzdáleném okolí se postupně zaplňují. Plánované navýšení kapacity zařízení na energetické využívání odpadu se tedy jeví jako naprosto nezbytný krok z hlediska udržitelné budoucnosti odpadového hospodářství regionu,“ zdůraznil Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Záměr společnosti SAKO Brno letos v lednu vyhověl procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), čímž mohlo dojít k zahájení územního řízení, k němuž se kromě jiných dotčených orgánů státní správy nedávno kladně vyjádřilo také vedení města Brna.

Současná kapacita

V současné době společnost SAKO Brno provozuje dvě linky K2 a K3 v rámci zařízení na energetické využívání odpadů. Stávající linky zpracují 230 000 tun nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu ročně. Takto energeticky využitý odpad a z něho získané teplo slouží k výrobě páry, která je dále využita pro účinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla pomocí parní odběrové kondenzační turbíny.

SAKO Brno ročně dodá víc než 46 000 MWh elektrické energie do distribuční sítě a současně dodá 1 mil. GJ tepla do systému centrálního zásobování teplem. Při současném provozu dochází každoročně k úspoře emisí CO2ekv ve výši 250 000 tun z několika důvodů, jednak se nemusí využívat jako zdroj energie primární neobnovitelné zdroje, zadruhé se odpad neskládkuje, čímž se omezuje produkce metanu a tedy emise CO2ekv. A navíc se díky škvárovému hospodářství vytřídí železné i neželezné kovy, které putují k recyklaci a snižují nutnost primární výroby těchto surovin.

Foto: brnotoday
Zdroj: