Rubriky
Nezařazené

Antimonopolní úřad prošetří odpadového hospodářství kvůli nové legislativě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) minulý týden oznámil, že zahajuje rozsáhlé sektorové šetření v oblasti nakládání s odpady. Během následujících dvou let bude shromažďovat informace, které následně vyhodnotí z hlediska fungování hospodářské soutěže.

„Odpadové hospodářství prochází v současné době zásadními změnami, zejména v souvislosti s přechodem k ekologické a udržitelné ekonomice. Z tohoto důvodu je podstatné, aby v odvětví probíhala účinná hospodářská soutěž, díky níž budou soutěžitelé v tomto odvětví fungovat efektivněji a s nižšími náklady pro spotřebitele,“ vysvětluje úřad důvod sektorového šetření.

Úřad, který dohlíží na fungování hospodářské soutěže, vybral odpadového hospodářství kvůli tomu, že se v této oblasti v posledních letech zabýval opakovanými podněty. Dalším důvodem pro kontrolu jsou připravované změny v právní úpravě. Konkrétně se to týká zavedení povinného zálohového systém na PET lahve a nápojové plechovky, který má zavést novela obalového zákona a dále změna pravidel skládkování spalitelného komunálního odpadu, k níž má dojít v roce 2030.

Podle úřadu budou mít obě změny zásadní dopad do sféry hospodářské soutěže, a proto se rozhodl daný sektor podrobně prověřit. V rámci šetření bude sledovat desetileté období od roku 2013 do roku 2023, které následně vyhodnotí. Zaměří se na oblast svozu, třídění, spalování a skládkování odpadů, a to výhradně na komunální odpad a odpady z obalů.

V první fázi má být provedena analýza aktuálních plánů odpadového hospodářství krajů a dále budou osloveny krajské úřady s žádostí o informace. ÚOHS zmapuje fungování jednotlivých trhů, identifikuje subjekty působící ve výše uvedených oblastech a vyžádá si od nich informace.

Půjde zejména o veřejné zadavatele, svozové společnosti, provozovatele skládek a třídících linek, spalovny, zařízení energetického využití odpadů a sdružení subjektů působících v této oblasti. Podrobně se bude analyzovat právní úprava dopadající na odpadový sektor, to vše se zaměřením na soutěžní aspekty,“ uvádí antimonopolní úřad.

V další fázi má být následně provedena analýza získaných dat a jejich porovnání s daty Českého statistického úřadu a dalších zdrojů. Pokud během šetření dojde k přijetí novely zákona o obalech, ÚOHS se zaměří na postavení nově vzniklého operátora a případně i další aspekty s touto problematikou související.

Cílem šetření je zmapovat trh, jeho strukturu a úroveň hospodářské soutěže, identifkovat případné dysfunkce trhu, zformulovat doporučení pro řešení soutěžních problémů, na legislativní či nelegislativní bázi, a pro posílení soutěže na šetřených trzích, s přihlédnutím k doporučením adresovatelným veřejným zadavatelům, zejména městům a obcím, popř. spotřebitelům,“ dodává úřad.

 

ZDROJ + FOTO