Rubriky
Nezařazené

Co dělat, když obec uvažuje o možnosti třídění do pouličních košů

Denně na ulici lidé produkují značné množství odpadu, který končí v menších odpadkových koších. Jedná se přitom o odpad, který je z části velmi dobře tříditelný a recyklovatelný. Řešením může být pořízení košů na třídění plastů, skla či kovů.

Před výběrem

V prvních fázích je samozřejmě vhodné prodiskutovat optimální nastavení nově zaváděného systému s vaší svozovou firmou a také s dotřiďovací linkou, na níž vaše tříděné odpady končí. Svozová firma musí být schopna odpadkové koše snadno vyvážet a dotřiďovací linka musí být schopna odpady efektivně dotřídit a následně odeslat k recyklaci.

Jaké odpady je vhodné třídit

Na základě rozborů směsných odpadů, které obvykle lidé do košů odkládají, se jeví, že má smysl zavádět třídění plastů, skla a kovů. Papír, který se nachází v odpadkových koších, obvykle není recyklovatelný, protože se jedná o papírové ubrousky nebo jednorázové znečištěné tácky či kelímky (ty navíc často bývají potažené tenkou vrstvou plastu, která znemožňuje jejich recyklaci). Bioodpad má obvykle charakter gastroodpadu, který je možné zpracovat pouze v patřičných bioplynových stanicích.

 

Graf 1: Průměrná hmotnostní skladba netříděného komunálního odpadu z odpadkových košů (průměr z 10 vzorků v průběhu let 2019 a 2020). © EKO KOM, a.s.

Z hlediska snadné obsluhy a pochopitelnosti pro občany není vhodné zavádět příliš mnoho kategorií odpadu. Pokud vaše svozová firma a dotřiďovací linka bude souhlasit, nabízí se třídění v systému:

  • plasty + nápojové kartony + kovy;
  • sklo;
  • zbytkový odpad.

Výběr vhodných odpadkových košů

Je velmi vhodné, aby koše měly stříšku, která částečně zamezí, aby vítr odpady ze zaplněných košů rozfoukal po okolí. Zároveň stříška omezuje využitelný prostor pro vhoz, což zabrání tomu, aby do košů lidé odkládali větší kusy odpadu nebo odpady v celých taškách. Pro takové odpady by i nadále měly sloužit klasické kontejnery na třídění.

Při výběru košů by měl být kladen velký důraz na jejich bytelnost a případnou opravitelnost. Koše by měly být také omyvatelné (např. vysokotlakými čističi).

Z hlediska svozu

Odpadkové koše musí umožňovat velmi jednoduché a rychlé vyprázdnění pracovníky svozové firmy. Pro snadné vyprázdnění košů se nabízí využití různobarevných pytlů vyrobených z plastového recyklátu. Pro každou samostatnou komoditu tříděného sběru mohou být používány pytle vybrané barvy. Pracovníci svozové firmy mohou následně vybrat z košů všechny tříděné odpady najednou (tj. při jednom svozu) a v pytlích je odvézt multikárou nebo jiným svozovým prostředkem. Pytle mohou být následně dotříděny podle barev na sběrném dvoře nebo překládací stanici.

Jinou variantou svozu, která nevyužívá pytle, je vysypávání tříděných odpadů z pevné vnitřní vložky koše (nebo přímo z koše samotného) přímo do určených sběrových prostředků na svozovém autě.

„V každém případě je nezbytné, aby mohla svozová firma zajet automobilem co nejblíže k odpadkovým košům. Umístění košů je tedy nutné volit tak, aby byly svozové technice snadno dostupné.“ upozorňuje Pavel Stuchlík ze společnosti AVE CZ v Berouně, kde o zavedení košů na třídění odpadu již diskutují

Umístění

Největší smysl dává umístění košů na třídění v místech, kde je již nyní produkováno velké množství pouličních odpadů. Jedná se zejména o centra měst. Koše by měly být rozmisťovány ideálně se stejnou logikou, s jakou byly doposud umisťovány obyčejné koše na směsné pouliční odpady. Zejména je tedy potřeba dodržet dostatečnou hustotu odpadkových košů, protože i zde platí, že krátká docházková vzdálenost je jeden z nejvýznamnějších faktorů, který rozhoduje o třídění či netřídění.

Kromě toho se ovšem nabízí také umisťování nových košů do parků nebo alespoň na jejich okraje, u dětských hřišť nebo jinde tam, kde se shromažďují lidé. Samostatnou kapitolou je pak umístění v blízkosti sportovišť nebo jiných míst, kde se vyskytuje velké množství lidí spíše nárazově (např. kvůli kulturním akcím). Na těchto místech je ale nutné zvážit, zda není vhodnější použít klasické kontejnery na tříděný odpad o větších objemech.

Informování občanů

O možnosti a vhodném způsobu třídění odpadů do košů je nezbytné informovat jak místní obyvatele (prostřednictvím běžných a ozkoušených informačních kanálů), tak i turisty.

Evidence

Odpady, které lidé odloží do odpadkových košů, je vhodné evidovat pod katalogovými čísly, uvedenými výše. Do systému EKO‑KOM je možné takto odděleně sebrané odpady vykazovat také. Do čtvrtletních výkazů jsou od 1. kvartálu 2020 vykazovány jako samostatný typ nádoby (označení OK – odpadkový koš).
Ačkoli jsou do výkazu tyto nádoby uváděny samostatně, jsou považovány za typ nádobového sběru. Odměna za tříděné odpady sebrané do odpadkových košů tak je ve stejné výši jako za odpady sebrané prostřednictvím klasického nádobového sběru.

Doplnění obecně závazné vyhlášky o systému sběru a třídění odpadů

Nezapomeňte, že v některých případech bude nově nastavený systém vyžadovat menší či větší doplnění vaší obecně závazné vyhlášky o systému sběru a třídění odpadů. 

Foto a zdroj: