Rubriky
Nezařazené

Jak obec zjistí, zda má podnikatel uzavřenou smlouvu se svozovkou?

Má obec možnost, jak zjistit, zda osoby podnikající na jejím území mají uzavřenou smlouvu na svoz odpadu přímo se svozovou firmou? Podnikatelé na výzvu obce často nereagují. Umožňuje obcím zákon dotázat se svozové firmy, se kterými podnikateli z obce má uzavřenou smlouvu?

Tento dotaz přišel do naší poradny. Obrátili jsme se proto na Mgr. Petra Opluštila z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. a níže uvádíme jeho odpověď:

Obec se může svozových společností na tyto informace dotázat. Nicméně svozové společnosti nemají povinnost tyto informace obci poskytnout. S ohledem na skutečnost, že se jedná o citlivé informace o zákaznících, nelze očekávat, že obec na základě takového dotazu obdrží požadované informace. Mělo by však být v zájmu každého podnikatele prokázat obci existenci smlouvy s obcí nebo jinou oprávněnou osobou týkající se komunálního odpadu, který produkuje. Každý podnikatel má povinnost mít takovou smlouvu uzavřenu ještě před vznikem komunálního odpadu (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).

Každý obecní úřad má oprávnění kontrolovat, zda právnické a podnikající fyzické osoby působící na jejím území využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda mají zajištěno smlouvou převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu se zákonem o odpadech, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle zákona o odpadech.

Pokud v rámci kontroly prováděné podle kontrolního řádu kontrolovaná osoba „nereaguje“, tedy slovy zákona příslušnou smlouvu nepředloží, je namístě vůči takové osobě zahájit přestupkové řízení pro podezření ze spáchání přestupku dle § 118 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč. Přestupkové řízení může vést týž obecní úřad, který kontrolu prováděl. Pokud je příslušná smlouva předložena v průběhu přestupkového řízení, přestupkové řízení by mělo být zastaveno. Sledovaného cíle – zapojení podnikatelů do obecního či jiného systému nakládání s odpady – však bude dosaženo.


Vaše dotazy můžete pokládat v naší poradně:

Foto: pracepropravniky
Zdroj: