Rubriky
Nezařazené

Zahájení přezkumu – obnovené hodnocení glyfosátu

ECHA a EFSA nyní začnou projednávat návrh hodnocení glyfosátu, který obdržely od čtyř členských států EU. V současné době je tento světově nejpoužívanější herbicid v EU povolen do prosince 2022 (zveřejněno ECHA 15. 6. 2021).

Glyfosát je chemická látka, která se používá v přípravcích na ochranu rostlin (PPP) zejména v zemědělství a zahradnictví k hubení nežádoucích plevelů. V roce 2017 Evropská komise schválila používání glyfosátu jako účinné látky v PPP do 15. prosince 2022 za podmínky, že každý přípravek bude na základě hodnocení bezpečnosti povolen vnitrostátními orgány.

Členové skupiny hodnotící glyfosát (AGG) tj. vnitrostátní orgány Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska přezkoumaly všechny důkazy předložené společnostmi, které usilují o obnovení schválení glyfosátu v EU. Návrh zprávy AGG má přibližně 11 000 stran.

Agentura ECHA a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)budou k návrhu zprávy souběžně organizovat konzultace, které budou zahájeny v prvním zářijovém týdnu tohoto roku a budou přístupné veřejnosti. Konzultace jsou prvním krokem při hodnocení.

Výbor pro posuzování rizik (RAC) přezkoumá klasifikaci glyfosátu podle nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP). Klasifikace chemických látek je založena pouze na nebezpečných vlastnostech látky a nezohledňuje pravděpodobnost expozice látce. Expozice je považována jako součást procesu posuzování rizik vedeného EFSA.

Glyfosát má harmonizovanou klasifikaci jako látka způsobující vážné poškození očí a toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky, a to před i po hodnocení ECHA v roce 2017, kdy nebyla odůvodněna klasifikace látky jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách ani toxické pro reprodukci. Současný návrh čtyř členských států změnu stávající klasifikace nepředpokládá.

Jakmile ECHA přijme stanovisko ke klasifikaci glyfosátu, EFSA dokončí společné hodnocení a zveřejní závěry, které jsou očekávány koncem roku 2022. Na základě tohoto posouzení rizik Evropská komise rozhodne, zda obnoví schválení glyfosátu jako pesticidu či nikoli.

Další informace:

Ke stažení:

Foto: agroportal24
Zdroj: