Rubriky
Nezařazené

EU prodloužila používání glyfosátu o 10 let

Evropské komise rozhodla o prodloužení používání o 10 let místo původně plánovaných 15 let a udělila pravomoci jednotlivým státům při rozhodování o registraci.

Rozhodnutí komise je podloženo komplexním posouzením bezpečnosti, které provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) společně se členskými státy. V případě glyfosátu prověřili žadatelé více než 16 000 publikovaných studií, z nichž přibližně 2 000 bylo považováno za potenciálně relevantní a z toho 780 relevantních. Během jednání přibilo ještě dalších 300.

Nyní odpovědnost za povolení přechází na jednotlivé členské státy. Před uvedením na trh musí být totiž přípravky ještě posouzeny a schváleny v každé zemi. Povolení nejen glyfosátu se může tudíž lišit vnitrostátně i regionálně, pakliže dojde k vyhodnocení účinné látky jako rizikové v daných specifických půdně ekologických podmínkách.

Komise stanovila několik nových podmínek, jakými jsou:

  • Zákaz používání glyfosátu za účelem desikace.
  • Maximálně pět příměsí v přípravku.
  • Požadavek na členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost aspektům při provádění posuzování rizik (např. ochraně malých býložravců a necílových rostlin apod.) a zajištění ochrany necílových organismů.
  • Stanovení maximálního počtu aplikačních dávek.
  • Povinnost žadatele do 3 let předložit informace o možných nepřímých dopadech na biologickou rozmanitost.

V další prohlášení bylo jasně řečeno, že v současné době neexistují žádné důkazy, které by glyfosát klasifikovaly jako karcinogenní. EFSA také potvrdil, že glyfosát není endokrinním disruptorem (narušitelem).