Rubriky
Nezařazené

Jaké kroky podniká MŽP na podporu odbytu vytříděných plastů

V poslední době se plastové výměty z třídících linek staly horkým tématem. Kvůli výmětům začaly některé třídičky omezovat příjem plastů. Jak se k problematice staví Ministerstvo životního prostředí a jaké chystá změny podporující odbyt vytříděných surovin?

Vyjádření k problematice redakci Komunální ekologie poskytl ředitel odboru odpadů MŽP Jan Maršák:

Nová legislativa cílí na předcházení vzniku odpadu i zvýšení recyklace

MŽP realizuje celou řadu kroků k tomu, aby se zlepšilo nakládání s odpady v České republice. V poslední době došlo k přijetí zcela nové legislativy odpadového hospodářství. Tato legislativa přispěje k žádoucím změnám, které musí v odpadovém hospodářství ČR nastat – tedy zvýšit recyklaci, zlepšit prevenci vzniku odpadů, snížit skládkování.

Je nutné hned v úvodu uvést, že není možné stávající situaci v oblasti uplatnění části vytříděných plastových odpadů (tzv. výmětů) spojovat pouze s účinností nové odpadové legislativy. Již podle předchozího zákona o odpadech měl úpravce odpadu (třídící linka) dodržovat hierarchii nakládání s odpadem, podle které má přednost recyklace, před energetickým využitím a energetické využití má přednost před ukládáním odpadů na skládku. Nový zákon o odpadech nezavedl nic podstatně nového, pouze přesně stanovil, kdy povinnost energetického využití nastává tak, aby byla právní úprava jasnější. Dané ustanovení nového zákona o odpadech zcela zřejmě preferuje využití odpadů před jejich skládkováním. Není možné akceptovat, aby pokračovala praxe některých třídících linek, že více než 75 % plastového odpadu bylo směřováno na skládky, protože to bylo nejvýhodnější z hlediska ceny. Tato praxe není za účinnosti nového zákona již zkrátka možná.

Kam s plastovými výměty z třídících linek?

MŽP realizuje dlouhodobě řadu aktivit s cílem zajistit vyšší uplatnění plastových výmětů z třídících linek. Prostřednictvím dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Prioritní osy 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“ Specifického cíle 3.2 „Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů“ jsou podporovány aktivity a projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení na recyklaci a materiálové využití odpadů včetně plastů. Ze stávajícího OPŽP bylo doposud podpořeno téměř osmdesát projektů v oblasti nakládání s plastovými odpady (dotační podpora byla na úrovni 400 mil. Kč). Díky těmto projektům vznikla nebo vznikne nová zpracovatelská kapacita pro plastové odpady. Byly podpořeny i projekty na energetické využití paliv z odpadů.

MŽP rovněž jedná se zástupci všech cementáren o možném zvýšení podílu přijímaného plastového odpadu z třídících linek a z něj vyrobeného tuhého alternativního paliva tzv. TAP pocházejícího z České republiky a také s dalšími provozovateli zařízení na energetické využití odpadů. Evidujeme již zvýšenou poptávku některých zpracovatelů po plastovém výmětu.

Podpora trhu s vytříděnými plasty

Metodickým pokynem, který byl publikován již na konci minulého roku, MŽP upřesnilo požadavky zákona a stanovilo, že až 15 % obsahu žlutých kontejnerů může být uloženo na skládky z důvodu jejich znečištění případně z důvodu, že neměly být vůbec do kontejneru na plasty vůbec odloženy.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. významně zvýšila od 1. ledna 2021 odměny pro provozovatele třídících a dotřiďovacích linek specificky pro plasty.

Jako další opatření MŽP zvažuje přistoupit k omezování dovozu odpadů ze zahraničí k energetickému využití v cementárnách.

Podpora využívání recyklátu

MŽP bude do budoucna v rámci OPŽP bonifikovat žadatele, kteří budou používat recyklované výrobky nebo výrobky s obsahem recyklátu.

Na závěr je nutné připomenout další zásadní informaci, že v souvislosti s přijetím nové legislativy pro odpady, byla přijata i novela zákona o veřejných zakázkách, která preferuje tzv. environmentální zadávání veřejných zakázek. Toto by měl být další stimul pro zvýšení poptávky po recyklátech a recyklovaných výrobcích z plastu.

Foto: ekolist
Zdroj: