Rubriky
Nezařazené

MPO zveřejnilo seznam odpadů a výrobků z nich, které při splnění kritérií přestávají být odpadem

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo seznam odpadů, které přestávají být odpadem při splnění stanovených kritérií a pro něj nejsou vydávány vyjádření MPO dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

I. Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“):

Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu

V přechodném ustanovení uvedeném v § 83 odst. 2 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady jsou uvedena kritéria, při jejichž splnění přestává být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu odpadem, pokud jde o zeminu, přírodní kamenivo nebo inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke změně zrnitosti a roztřídění na velikostní frakce, s platností do 31. prosince 2024.

Jedná se o materiály vyrobené výhradně z odpadu pocházejícího z dřívější stavební konstrukce nebo rostlého terénu, který je minerálním inertním materiálem, katalogových čísel:

 • 17 01 01 Beton
 • 17 01 02 Cihly
 • 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
 • 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
 • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nebo
 • 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
 • 19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny)
 • 20 02 01 Zemina a kameny

Znovuzískaná asfaltová směs

Znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs vyrobená z odpadní asfaltové směsi přestává být až do 31. prosince 2023 odpadem, pokud jsou na základě § 83 odst. 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady plněny požadavky vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Výstupy ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady odpadem

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady v § 53 a přílohách č. 29 – 32 stanovuje kritéria, při jejichž splnění přestávají být výstupy ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady odpadem. Výstupy ze zařízení pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů se podle svých vlastností a způsobu využití zařazují do skupin uvedených v příloze č. 29 k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady, jež jsou uvedeny níže.

Seznam biologicky rozložitelných odpadů je uveden v příloze č. 25 vyhlášky ř. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání

Podmínky pro využití strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání jsou uvedeny v § 7 a příloze č. 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

II. Podle vyhlášky č. 169/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem:

Vyhláška stanovuje v § 2 kritéria, při jejichž splnění přestává být odpadem tuhé alternativní palivo vyrobená za daných podmínek z ostatních odpadů a v § 3 kritéria pro palivo z odpadní biomasy.

Tuhé alternativní palivo musí být kromě dalších podmínek vyrobené z ostatních odpadů a splňovat některou ze tříd uvedených v technické normě ČSN EN ISO 21640 Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy.

Palivo z odpadní biomasy může být vyrobeno pouze z následujících odpadů:

 • 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
 • 02 01 07 Odpady z lesnictví
 • 03 01 01 Odpadní kůra a korek
 • 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
 • 03 03 01 Odpadní kůra a dřevo
 • 15 01 03 Dřevěné obaly
 • 17 02 01 Dřevo
 • 19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
 • 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

III. Podle nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Železný a ocelový šrot – tj. kovový šrot, který obsahuje hlavně železo a ocel

Hliníkový šrot – tj. kovový šrot, který obsahuje hlavně hliník a slitiny hliníku

IV: Podle nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Skleněné střepy získané procesem využití z odpadního skla

V. Podle nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Měděný šrot – tj. kovový šrot obsahující převážně měď a slitiny mědi

ZDROJ + FOTO