Rubriky
Nezařazené

Právník radí: Kdo platí za přistavení kontejneru na odpad

Město svou vyhláškou o systému nakládání s odpady určuje místa k soustřeďování SKO i všech druhů separovaných odpadů. Provozuje i sběrný dvůr, kam lze odevzdat objemný odpad. Jeho občan si však objednal u technických služeb kontejner, který nechal odvézt na skládku a požadoval uhrazení nákladů městem v rámci poplatku za využívání obecního systému.

Do naší Poradny dorazil dotaz, kdo má povinnost uhradit náklady za přistavení kontejneru a odvoz odpadu ve výše uvedeném případě.

Objedná-li si občan sám u technických služeb přistavení kontejneru na odpad (bez ohledu na druh odpadu) a nechá si tímto způsobem odpad odvést na skládku, nemůže požadovat po obci uhrazení nákladů za jeho odvoz a odstranění, resp. pokud tak činí, obec není povinna takovému požadavku vyhovět.

Obec nemá ze zákona povinnost nést veškeré

náklady svých občanů spojené s jimi produkovanými odpady. Obec má povinnost přebírat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob. Pokud obec zavedla poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků, je povinna přebírat směsný komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob pouze v množství odpovídajícím kapacitě soustřeďovacích prostředků.

Ke splnění této povinnosti musí mít obce nastavený obecní systém odpadového hospodářství.
Ten mohou nastavit za pomocí obecně závazných vyhlášek (pomocí kterých mohou určit i místa pro přebírání dalších druhů odpadů[1]).

Podle zákona[2] je obec povinna určit místa pro oddělení soustřeďování komunálního odpadu,
a to standardně alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu.

Využívat obecní systém odpadového hospodářství mohou standardně fyzické osoby nepodnikající, jejíchž odpad vznikl na území této obce. Aby jej mohly využívat i podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby vytvářející komunální odpad svou činností na území obce, mohou za dalších podmínek uzavřít písemnou smlouvu s obcí o zapojení se do jejího odpadového hospodářství.

Obec je tedy pouze povinna od fyzických osob nepodnikajících převzít odpadvýhradně v místech určených systémem jejího odpadového hospodářství (např. sběrné nádoby) a od dalších osob za stanovených podmínek. Není povinností obce zajišťovat občanům dopravu odpadu do těchto obcí určených míst nebo jim dokonce hradit jejich vlastní náklady na takovou dopravu.

Objedná-li si občan kontejner na objemný odpad od technických služeb mimo systém nakládání s komunálním odpadem, má povinnost si uhradit tuto objednanou službu sám, a to na základě smluvního vztahu mezi ním a technickými službami.

Rozhodne-li se občan (nebo jiná osoba) uložit komunální odpad mimo místa stanovená obcí, a tudíž mimo její systém odpadového hospodářství,není obec povinna této osobě hradit jakékoliv náklady.

[1] § 59 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 59 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

zdroj: