Rubriky
Nezařazené

Úprava dešťové vody na pitnou – areál Sázava Logistics Park D1

Areál Sázava Logistic park na dálnici D1 se potýkal s nedostatkem pitné vody. Dva vrty se ukázaly jako nedostačující zdroj, a proto se začala hledat alternativní zásobárna surové vody. Jako vhodná varianta se ukázala dešťová voda, která se na úpravně vody upravuje na kvalitu vody pitné. Můžeme se tak zde setkat s první a jedinou úpravnou dešťové vody v České republice.

Logistický areál Sázava Logistics Park na dálnici D1 u Ostředku je provozován mezinárodním developerem UDI Group. Výstavba areálu, který nabízí 50 tisíc m2 ploch, si vyžádala investici jedné miliardy korun. Ve čtyřech provozech zde našlo práci asi 300 zaměstnanců. Areál leží na 34. kilometru hlavního domácího dopravního tahu – dálnice D1.

Investor se mimo jiné zaměřil na zajištění vysokého enviromentálního standardu, výstavbu zelených střech a hospodaření s vodou. Celý areál prochází environmentální certifikací BREEAM a pracuje i s celou řadou dalších šetrných opatření, jako je nízká energetická náročnost, kterou zajišťuje kvalitní izolace budov. Moderní vjezdy pro kamiony omezí tepelné ztráty v zimě a světlé a částečně zelené střechy zase minimalizují vznik tepelného ostrova v létě. Myslelo se i na biodiverzitu – zelené plochy jsou nově upraveny a vysazena byla stovka nových stromů.

Hlavní otázkou však bylo hospodaření s vodou. Kvůli nedostačující vydatnosti vrtů pro zásobování tohoto obrovského areálu pitnou vodou se tak hledaly jiné zdroje vody. Jako vhodná alternativa byla zvolena úprava dešťové vody – první a jediná úpravna dešťové vody v České republice. Pitnou vodou z dešťovky jsou zásobovány tři čtvrtiny celého logistického areálu. Ročně tak mohou vyrobit až 8 700 m3 pitné vody. Zbytek areálu je zásobován vodou z vrtů přímo na pozemku. Z hlediska hospodaření s vodou je tak areál v podstatě ostrovním řešením.

Popis technologie úpravy dešťové vody na vodu pitnou

Obecný popis

Kontejnerová úpravna dešťové vody je navržena na základě nejnovějších poznatků v oboru úpravárenství vod, s přihlédnutím k používaným a ověřeným technologiím a způsobům úpravy vod.

Navržená technologie pracuje jako multibariérová s důrazem na kvalitu výstupního produktu a jeho mikrobiální nezávadnost. Jedná se o komplexní technologii úpravny vody, umístněnou v zatepleném 20´ kontejneru a uloženou v blízkosti akumulace dešťové vody. Výsledným produktem je tedy voda pitná.

Technologie úpravy dešťové vody a akumulace upravené pitné vody (vodojem) jsou umístěny ve dvou objektech. Samotná technologie je umístěna ve skladovém zatepleném kontejneru velikosti 20´ a vodojem je tvořen PREFA akumulační nádrží vyrobenou z vodostavebního betonu o vnitřních rozměrech L x Š x H = 3 800 x 2 800 x 1 930 mm a užitečném objemu 17,34 m3.

Za předpokladu dostatečného množství dešťové vody je úpravna schopná vyrobit až 24 m3/den pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Tabulka 1: Parametry úpravny vody

Funkční popisDešťová voda je shromažďována v akumulační nádrži. Aby nedošlo k případnému znečištění nádrže ze střech, jsou přívody vody osazeny speciálními filtry. Z akumulační nádrže je dešťová voda přečerpávána do úpravny v kontejneru. V úpravně voda prochází sérií mechanických filtrací, ultrafiltrací a chemických úprav, aby se odstranily nečistoty a dosáhlo se požadované kvality pitné vody. Po všech těchto krocích je pitná voda akumulována ve vodojemu s kontinuálním dávkováním chlornanu sodného a UV-záření pro sekundární dezinfekci.

Pitná voda ve vodojemu je připravena k distribuci do spotřebiště pomocí automatické tlakové stanice. Během procesu je vše monitorováno a řízeno automatizovaným systémem umístěným v kontejneru, s možností vzdáleného dohledu. Celá technologická linka úpravny vody je řízena z elektrorozvaděče s řídícím systémem umístěným v kontejneru úpravny vody.

Ekonomická rozvaha

V ekonomické rozvaze jsou spočítány provozní náklady na 1 m3 vyrobené pitné vody z dešťovky. Je počítáno s reálnými cenami bez DPH, cena za 1 kWh elektrické energie je 5 Kč. Dále jsou započítány náklady na spotřebované chemikálie a na obsluhu. Investiční náklady nejsou započítány v této ekonomické rozvaze.

Závěr

Areál Sázava Logistic park, který zaměstnává přes 300 zaměstnanců a nabízí 50 tisíc m2 ploch, se potýkal s nedostatkem pitné vody. Zdrojem surové vody jsou dva vrty, které však svou vydatností a maximálním povoleným odběrem jsou nedostačujícím zdrojem. Proto byl hledán alternativní zdroj surové vody. Vhodným zdrojem byla shledána dešťová voda, která se na úpravně vody upravuje na kvalitu vody pitné dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. – první a jediná úpravna dešťové vody v České republice.

Úpravna dešťové vody umí vyrobit až 8700 m3/rok a zásobuje ¾ celého logistického parku. Přičemž náklady na výrobu pitné vody z vody dešťové jsou 10 Kč/m3. Tato cena zahrnuje veškeré provozní náklady potřebné k úpravě.

Systém kombinuje různé metody úpravy vody, včetně ultrafiltrace, chemické úpravy a UV-dezinfekce tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita pitné vody. Tím se úpravna dešťové vody stává zcela bezpečnou bez rizika ohrožení na zdraví zaměstnanců logistického areálu.

Vzhledem k narůstajícím problémům s vodními zdroji je schopnost transformovat dešťovou vodu na vodu pitnou mimořádně cenná. Tato inovace může sloužit jako příklad pro další regiony a obce, které hledají udržitelné řešení svých vodních potřeb.

 

ZDROJ + FOTO