Rubriky
Nezařazené

V Čechách mají vyšší náklady na sběr a svoz papíru a plastu než na Moravě

Náklady na komunální odpady rostou, mezi kraji ovšem panují rozdíly. Vyplývá to z přehledu o ekonomice odpadového hospodářství českých měst a obcí v uplynulém roce.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zveřejnila každoroční přehled ekonomických ukazatelů v odpadovém hospodářství obcí. Čerpala z dotazníkového šetření za rok 2021, do něhož se zapojilo 5 683 obcí, tzn. 92 % všech obcí v Česku s více než 10,55 mil. obyvatel, asi 99 % obyvatel.

Obecně lze říci, že náklady na odpadové hospodářství závisí na množství a struktuře odpadů, pro které je služba zajišťována, také na rozsahu a způsobu poskytované služby a v neposlední řadě na mandatorních výdajích daných legislativou, což mohou být poplatky a daně.

„Mezi významné vlivy ovlivňující výše uvedené faktory lze zařadit životní úroveň obyvatel v jednotlivých regionech a jejich spotřební vzorce chování, hustotu osídlení, geografické podmínky, dopravní obslužnost území, způsoby sběru a svozu komodit, dostupnost a vybavenost technologií pro nakládání s odpady, konkurenci firem nakládajících s odpady, způsob stanovování ceny za službu a další,“ uvádí EKO-KOM.

Náklady stoupají

Celkové náklady v odpadovém hospodářství jsou součtem všech nákladových položek. Největší podíl mají náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu. V roce 2021 se konkrétně jednalo o 52 %. Další významnou položkou jsou náklady na sběr a svoz tříděných odpadů s přibližně 24 %, které následují náklady na objemné odpady a na bioodpady.

11 % z celkových nákladů připadá na ostatní položky, což jsou například náklady na provoz sběrného dvora, odklízení černých skládek, úklid litteringu či sběr a svoz nebezpečných odpadů. Většinou je vykazují jen některé obce.

Velmi zajímavý je pohled na vývoj výše celkových nákladů v čase, jelikož lze v posledních šesti letech pozorovat konstantní růst. „Zatímco v roce 2006 platily obce České republiky v oblasti odpadového hospodářství v průměru 698 Kč za jednoho občana, v roce 2021 tato částka činila už 1 064 Kč,“ dokládá EKO-KOM.

Pokud pohlédneme na průměrné celkové náklady dle krajů zjistíme, že nejvyšší náklady má středočeský kraj – 1 421 Kč/ob. a nejnižší jihočeský – 930 Kč/ob.

Separovaný sběr

V nákladech na tříděný sběr se sčítají náklady na sběr a svoz tříděného papíru, plastu, skla, nápojového kartonu a kovu. Z grafu je patrné, že v posledních šesti letech rostou jednotkové náklady přepočtené na obyvatele strměji než v předchozích letech.

Foto: pixabay
Zdroj: