Rubriky
Nezařazené

ZEVO předchází tomu, že se zbytkový odpad stane zdrojem znečištění. Mělo by patřit do taxonomie

Spalování odpadu, který není nebezpečný, a jeho následné energetické využití je udržitelnou činností za předpokladu, že budou splněny tři podmínky. Tvrdí to alespoň Evropská asociace pro řízení odpadů. Co přesně to znamená a jaká kritéria má na mysli?

Taxonomie a ZEVO

Evropská unie v červenci loňského roku představila taxonomii, klasifikační systém sloužící pro určení ekonomických činností, které lze označit za udržitelné. Evropská taxonomie vytvořená podle Nařízení EU o taxonomii by měla vytvořit transparentní prostředí pro investory, banky, a jejich klienty, aby investovali do technologií a zdrojů ohleduplných ke klimatu.

Technologie musí splňovat alespoň jeden ze šesti environmentálních cílů, aby se do taxonomie dostala, přičemž Komise vytváří seznamy konkrétních technologií. V případě oběhového hospodářství nařízení o taxonomii definuje činnosti, které mají přínosy pro přechod z lineární ekonomiky na cirkulární.

Nepřekvapivě se jedná především o aktivity související s předcházením vzniku odpadů, přípravou k opětovnému použití a recyklací odpadů. Minimalizováno by naopak mělo být spalování odpadu. Vůbec zneškodňování odpadu, včetně skládkování odpadu, by se v souladu se zásadami hierarchie odpadového hospodářství mělo předcházet.

O pár stránek dále taxonomie definuje činnosti, které „významně poškozují environmentální cíle“. Do nich jsou zařazeny veškeré činnosti, které vedou k neefektivnímu využívání materiálů, nebo využívání přírodních zdrojů, případně k tomu, že daná činnost vede k výraznému zvýšení vzniku, spalování nebo zneškodňování odpadu (výjimkou je spalování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu), anebo činnosti, v rámci kterých zneškodňování odpadu může způsobit výrazné a dlouhodobé poškození životního prostředí. Z výše uvedeného vyplývá, že spalovny, neboli zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), nemají být podporovány z evropských fondů.

Zbytkové odpady spalovat

Evropská asociace pro nakládání s odpady (FEAD) v březnu zveřejnila poziční dokument, v němž požaduje „nalezení opravdové rovnováhy pro nakládání s odpady v taxonomii“. Podle asociace by taxonomie měla umožnit k životnímu prostředí šetrné nakládání se směsným zbytkovým odpadem, nerecyklovatelným materiálem, který zbyde po vytřídění a zpracování. Právě v rámci spalování odpadů se s těmito odpady nakládá, takže se předchází tomu, aby se zbytkový odpad stal zdrojem znečištění.

Foto: skupina ČEZ
Zdroj: