Rubriky
Nezařazené

Jak Velké Opatovice snížily produkci směsného komunálního odpadu

Velké Opatovice jsou členem DSO Technické služby Malá Haná. Svazek funguje s cílem zajistit služby v oblasti odpadového hospodářství. Zajišťuje vlastní svoz odpadu prostřednictvím svozové společnosti Technické služby Malá Haná s.r.o.

Změny odpadového hospodářství od roku 2019

Od ledna 2019 přešly Velké Opatovice na svoz odpadů prostřednictvím společnosti Technické služby Malá Haná s.r.o. V průběhu stejného roku město začalo se systémem sběru odpadů tzv. dům od domu (door to door) a změnila se frekvence vývozu odpadů.

Město získalo dotaci na nákup nádob na tříděné odpady ze Státního fondu životního prostředí. Ze svých prostředků hradilo pouze 15 % podílu celkových nákladů na pořízení všech nádob.

Domácnostem z rodinných domů byly nabídnuty do zápůjčky nádoby na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad). Svoz odpadu je zajištěn přímo od domu.

U bytových domů jsou umístěny velké kontejnery 1 100 l na tříděný odpad. Frekvence svozu je pro papír a plast 1 x 28 dní a pro bioodpad 1 x 14 dní v letní sezóně (u bytových domů je svoz bioodpadu v létě 1 x 7 dní z nádob 1 100l) a 1 x 28 dní v zimě. Svoz směsného komunálního odpadu probíhá 1 x 14 dní.

Vývozy z hnízd a vývozy kontejnerů od bytových domů 1100 l se vyváží v jiném časovém svozovém plánu: Plast 1x za 14 dnů ve středu lichý týden, papír 1x za 14 dnů ve čtvrtek lichý týden, sklo barevné 1x za měsíc v úterý v 1. sudém týdnu, sklo bílé 1x za měsíc v úterý v 2. lichém týdnu, bioodpad ve stejném termínu jako door – too – door.

Door to door systém sběru odpadu pomáhá ke snižování produkce SKO.

Množství vyprodukovaných odpadů roste, nicméně město zapracovalo na třídění odpadů a zavedlo systém door-to-door. Ten skvěle zafungoval a míra třídění vzrostla.

Snižování množství SKO:

Díky systému door to door se městu daří udržet poplatek za svoz a likvidaci odpadů pro občany na únosné výši. V roce 2022 byl poplatek navýšen o sto korun na výsledných 640 Kč, s tím, že od poplatku jsou některé skupiny občanů osvobozeny. Jedná se o seniory nad 85 let, děti do 1 roku, děti do 15 let u vícečetných rodin – od 4 dětí výše.

V případě, že by Velké Opatovice neměly zavedený systém door-to-door, náklady by byly mnohem vyšší.

Ekonomika odpadového hospodářství v Kč/rok 2021:

Výdaje:

3 434
144

 

Využitelný odpad (papír, plast,
sklo, kov)

765 720

 

BIO

750 374

 

Nebezpečný odpad

52 556

 

Objemný odpad

346 246

 

Směsný komunální odpad (SKO)

1 269 108

 

Ostatní odpad

40 807

 

Sběrný dvůr

209 333

 

Příjmy:

2 665
597

 

Celkem vybráno na poplatcích a
prodej surovin

2 041 232

 

Celkem odměny za třídění od Ekokomu

624 365

 

Rozdíl
(doplatek města):

-768 547

 

Zvyšující se náklady na likvidaci odpadu

Výrazné navýšení nákladů zaznamenaly Velké Opatovice u likvidace biodpadu. Město využívá jako koncové zařízení kompostárnu. Ta do roku 2019 likvidovala bioodpad zdarma, z důvodu plnění dotačních podmínek i prostředků, které byly získány na výstavbu kompostárny. Dále už kompostárna tyto podmínky dodržovat nemusí, a proto službu zpoplatnila. Náklady na likvidaci bioodpadu se proto Velkým Opatovicím za rok 2020 vyšplhaly na 525 tisíc Kč.

Uzavření skládky

Změny v odpadovém hospodářství přinesly výsledky. Nicméně před městem stojí další výzva. Od roku 2023 se avizuje uzavření skládky na Březince pro její naplněnost. To s sebou přinese zvýšené náklady na svoz a likvidaci odpadu. Město se tedy chce ještě důsledněji zaměřit na předcházení vzniku odpadu i navyšování třídění odpadů. Nicméně DSO Technické služby už s informací o uzavření skládky pracují tak, aby občané tuto změnu pocítili co nejméně.

Odpadové hospodářství Velkých Opatovic v roce 2021:

Složení druhů odpadů:

Množství vyprodukovaných odpadů dle druhů:

Název druhu odpadu

Množství (t)

 

BIO

746,236

 

SKO

542,264

 

Obj.odpad

145,742

 

Papír

77,086

 

Plasty

69,834

 

Sklo

49,282

 

Kovy

18,104

 

Oděvy

16,324

 

Barvy aj.

1,255

 

Olej a tuk

0,665

 

Celkem

1 666,792

 

Rok 2021

SKO

Papír

Plast

Sklo

BIO

Množství odpadu na 1 občana (v kg)

149,7

21,3

19,3

13,6

206,0

      

Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka města

Foto: pixabay.com
Zdroj: