Rubriky
Nezařazené

Právník radí: Podnikatelské subjekty a třídění odpadu

Každý má povinnost třídit bez ohledu na množství produkovaného odpadu

Každý (včetně právnických osob a podnikajících fyzických osob – živnostníků) má povinnost jím produkovaný odpad třídit a soustřeďovat odděleně (§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o odpadech“). Odděleným soustřeďováním odpadu zákon o odpadech rozumí soustřeďování odpadů, kdy jsou jednotlivé odpady roztříděny podle:

(i) druhu odpadů dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);

(ii) kategorie odpadů (tedy odděleně soustřeďovat odpad nebezpečný a odpad ostatní); a

(iii) materiálů odpadu s cílem usnadnit jejich následující zpracování.

Tato povinnost není nijak vázána na množství produkovaného odpadu jednotlivých druhů, kategorií či materiálů.

Třídění v provozovnách: papír, plast, sklo, kovy, bioodpad

Zároveň v případě, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby umožňují nepodnikajícím fyzickým osobám ve své provozovně vyhazovat komunální odpad vzniklý v rámci činnosti této provozovny, pak jsou podle ustanovení § 62 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinny zajistit možnost třídění u papíru, plastu, skla, kovů a bioodpadu.

Původce odpadu nemusí odděleně soustřeďovat odpad v následujících případech:

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady nemusí být soustřeďovány odděleně od jiných nebezpečných odpadů nebo od ostatních odpadů výlučně v případě, že k jejich mísení dochází v rámci úpravy odpadů v zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu, pokud to umožňuje povolení provozu takového zařízení vydaného krajským úřadem pro takové zařízení dle zákona o odpadech (§ 73 odst. 3 zákona o odpadech).

Ostatní odpady

Ostatní odpady nemusí být soustřeďovány odděleně na základě povolení místně příslušného správního orgánu k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů nebo na základě povolení provozu zařízení. K vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů je příslušný krajský úřad, jde-li o zařízení určené pro nakládání s odpady, s výjimkou malého zařízení. V ostatních případech je k vydání tohoto povolení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Příslušný správní orgán neoddělené soustřeďování odpadů povolí pouze, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Příslušný správní orgán může v povolení stanovit podmínky tak, aby nedošlo ke zvýšení nepříznivých dopadů na životní prostředí nebo zdraví lidí.

Foto: pixabay.com
Zdroj: